mgr Małgorzata Górska

nauczyciel mianowany

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Prudniku

Plan Rozwoju Zawodowego

dla potrzeb procedury awansu zawodowego

na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O NAUCZYCIELU:

1) Imię i Nazwisko: Małgorzata Górska

2) Nazwa Szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Prudniku

3) Stanowisko: Nauczyciel - Edukacja Wczesnoszkolna

4) Inne pełnione funkcje: Logopeda

5) Wykształcenie:

- Studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu wydział Filologiczno - Historyczny na kierunku Nauczanie Początkowe,
- Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej

6) Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

- Kurs drużynowych zuchowych 1986r.
- Kurs terapii pedagogicznej 1993r.
- Szkolenie "Ruch Rozwijający, bazujący na pracy Weroniki Sherborne" VI 1996r.
- Samokształcenie kierowane "Nowe tendencje w edukacji wczesnoszkolnej - 1998r.
- Kurs dla kierowników kolonii 1999r.
- Samokształcenie kierowane "Ocena opisowa w klasach I-III 1999r.
- Warsztaty Logopedyczne "Dyslalia ankyloglosyjna czyli problemy diagnozy i terapii u osób z krótkim wędzidełkiem VI 2000r.
   

Sfera rozwoju zawodowego

Cele operacyjne

Zadania

Formy Realizacji

Termin

Efekty

1

2

3

4

5

6

O

R

G

A

Poszerzam swoją wiedzę związaną z awansem zawodowym

1. Poznaję procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Analiza przepisów oświatowych, dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)

sierpień - wrzesień 2000r.

Wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.

N

 

2. Poszerzam wiedzę na temat rozwoju i awansu zawodowego

- Spotkanie informacyjne w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Prudniku

październik 2000r.

 

I

Z

A

 

 

 

- Branie udziału w warsztatach zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C.Freineta nt. "Awans Zawodowy Nauczyciela

październik 2000r.

Nabycie kompetencji pisania planu rozwoju zawodowego.

C

Y

J

 

 

 

- Uczestnictwo w warsztatach WDN-u nt. "Awans Zawodowy Nauczyciela - planowanie

październik 2000r.

 

N

A

 

3. Prowadzę dokumentację realizacji planu rozwoju

- Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć

wrzesień - czerwiec 2000r.

Zgromadzona dokumentacja.

           
 

Poszerzam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia w celu podniesienia jakości pracy własnej i szkoły

1.Oceniam wstępnie własne umiejętności

Autorefleksja, samoocena, określenie mocnych i słabych stron

sierpień - wrzesień 2000r.

Określenie rzeczywistej długości stażu, adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości.
   

2. Biorę udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

- Samodzielnie studiuję literaturę pedagogiczną, wymieniam doświadczenia poszukuję rozwiązań;

cały rok Poszerzanie wiedzy o nowe doświadczenia w pracy z dziećmi.
     

- Udział w warsztatach nt. "Sprawności i arcydzieła w pedagogice"

wrzesień 2000r. Lepsza znajomość technik Freineta.
     

- Kurs nauki obsługi komputera i pracy w internecie

listopad - grudzień 2000r. Sprawne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy dydaktycznej.
     

- Warsztaty nt. " Gry i zabawy w zajęciach zintegrowanych"

grudzień 2000r. Zaznajomienie się z nowymi grami i zabawami i stosowanie ich na zajęciach.
     

- Warsztaty nt. "Metody ewaluacji pracy"

listopad 2000r. Poznanie nowych metod ewaluacji.
     

- Kurs nt. "Jak pisać plan wychowawczy szkoły i klasy?"

listopad 2000r. Poznanie kolejnych etapów pisania planu wychowawczego szkoły i klasy.
   

3. Aktywnie uczestniczę w WDN-ie

- Udział w spotkaniu nt. "Awans zawodowy nauczyciela"

październik 2000r.  
     

- Warsztaty nt. "Jak nauczyciel może zadbać o swoje zdrowie psychiczne"

listopad 2000r.  
     

- Prowadzę warsztaty nt. "Dysleksja u dzieci"

styczeń 2000r. Dzielę się moim zasobem wiedzy na temat dysleksji z innymi nauczycielami

O

S

O

B

I

S

T

A

 

 

Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem

1.Wzbogacam swoją wiedzę pracując w Regionalnym Stowarzyszeniu Animatorów Pedagogiki Freineta

Udział w spotkaniach animatorów

- wykorzystanie technik Freineta w pracy szkolnej

- pisanie swobodnych tekstów

- zdobywanie sprawności Freineta

- tworzenie "arcydzieł"

cały rok Wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy na temat technik Freineta.

Zastosowanie nowych technik Freineta w pracy z dziećmi.

   

2. Podejmuję dodatkowe zadania

Praca społeczna w szkole:

- godziny logopedyczne,

- badania logopedyczne dzieci,

- diagnoza wad wymowy,

- zabawy logopedyczne na zajęciach,

- prowadzę kółko muzyczne "Fleciki"

cały rok Poprawa wymowy, dysleksji uczniów.

Utrwalenie prawidłowej wymowy, korygowanie wad wymowy.

 

 

Umuzykalnienie dzieci.

   

3. Prowadzę szkolenia i piszę publikacje

- przygotowanie materiałów szkoleniowych nt. "Dysleksja u dzieci":

- prowadzenie szkolenia na w/w temat

styczeń 2001r. Pogłębianie wiedzy nauczycieli nt. dysleksji.

Pomoc dzieciom dyslektycznym uczęszczającym do mojej szkoły.

     

- opracowanie publikacji do "Życia Szkoły"

luty 2001r. Podzielenie się swoim doświadczeniem nt. wad wymowy.
   

4. Poprawiam estetykę klasy

- zaprojektowanie i wykonanie malowideł ściennych w swojej klasopracowni

marzec 2001r. Przyjazny wizerunek klasy i szkoły
 

Stosuję nowe formy i metody dla poprawienia jakości pracy

1. Mierzę jakość pracy uczniów

- diagnoza - opracowanie ankiet dla uczniów i rodziców.

- gromadzenie informacji nt. oczekiwań rodziców.

styczeń, czerwiec 2001r. Zebranie danych, analiza i ocena
   

2. Prowadzę lekcje otwarte dla rodziców i nauczycieli

- zorganizowanie lekcji otwartych dla rodziców

marzec 2001r. Rodzice poznają metody pracy nauczyciela oraz efekty uczenia się dziecka w szkole.
     

- przygotowanie zajęć zintegrowanych - zajęcia otwarte dla nauczycieli

maj 2001r. Nauczyciele poznają moje ciekawe metody pracy.
   

3. Wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej

- opracowanie komputerowo materiałów dydaktycznych

- wyszukiwanie w internecie ciekawych materiałów dydaktycznych i zastosowanie ich na zajęciach

cały rok Wytworzenie materiałów do wielokrotnego wykorzystania.

Wzrost poziomu efektywności procesu kształcenia.

Poprawienie jakości pracy.

   

4. Organizuję klasowy i międzyklasowy konkurs ortograficzny klas II

- opracowanie scenariusza konkursu,

- opracowanie kart pracy dla uczniów biorących udział w konkursie.

czerwiec 2001r. Ustalenie poziomu wiedzy uczniów zachęcenie do rozwiązywania zadań ortograficznych i zabawy z ortografią.
           

O

P

Dbam o spójność działań wychowawczych rodziców i szkoły

1. Zapoznaję się z programem wychowawczym szkoły

- współpraca z SU, rodzicami

cały rok Rodzice zapoznają się z planem wychowawczym klasy i szkoły

I

E

K

  2. Uściślam współpracę z rodzicami

- rozmowa indywidualna nauczyciel - rodzic;

- odwiedzanie uczniów w domach rodzinnych

cały rok Dokładne poznanie sytuacji wychowanka

U

Ń

C

Z

O

-

W

Y

C

  3. Angażuję rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły

- wspólne zorganizowanie imprez szkolnych "Andrzejek", "Dnia Chłopca", "Mikołajków" i zabawy karnawałowej;

- wspólne zorganizowanie wycieczki klasowej do Kotliny Kłodzkiej;

- opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców nt. "Co może dać szkoła mojemu dziecku?"

cały rok

 

 

 

 

 

styczeń 2001r.

Umocnienie więzi między rodzicami, dziećmi i nauczycielem.

 

 

 

Rodzice są czuli na problemy swoich dzieci.

H

O

W

A

W

C

Z

A

  4. Stosuję działania profilaktyczne związane z tematem "narkomanii"

- opracowanie scenariusza do zajęć zintegrowanych związanych z filmem "Tajemnica zaginionej skarbonki"

- przeprowadzenie zajęć zintegrowanych na temat niebezpieczeństw związanych z narkomanią na pdst. filmu "Tajemnica zaginionej skarbonki"

luty 2001r. Uczulenie uczniów na niebezpieczeństwa związane z narkomanią.