Lesław Czerniak
lczerniak@wodip.opole.pl
Tytuł " Plan awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum"
 

Biała. Październik 2000.

 

Plan rozwoju zawodowego - LESŁAW CZERNIAK

nauczyciel PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J.IWASZKIEWICZA , PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁEJ.
ubiegający się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego.

Plan dotyczy mojego zawodowego rozwoju za okres 9-ciu miesięcy.

W mojej dotychczasowej pracy nauczycielskiej kładłem duży nacisk na wiedzę merytoryczną moich uczniów, potrzebną im do zastosowania jej w życiu codziennym oraz do udziału w różnych konkursach o profilu technicznym. W najbliższym roku pragnę zrozumieć, dlaczego cel ten jest dla mnie taki ważny oraz odkryć inne obszary, w których mogę pomagać w rozwoju moim wychowankom.

Zamierzam monitorować postępy uczniów w nowej dziedzinie jaką jest "Informatyka" oraz gromadzić materiały związane z ich postępami.

Zamierzam zdobyć więcej umiejętności w zakresie samoobserwacji, aby zwiększyć swój dystans do wielu problemów, którymi dotychczas przejmowałam się za bardzo (np. oceny semestralne).

Zamierzam opracować w formie raportu, artykułu lub odczytu pedagogicznego , efekty mojej pracy związanej z wdrażaniem nowego przedmiotu jakim jest informatyka na II poziomie edukacji oraz opisać wpływ tego przedmiotu na rozwój młodego człowieka.

Podczas ostatniego kursu pt. "Kreatywne metody wychowawcze w zespole klasowym" dowiedziałem się, jak korzystać z współczesnych metod porozumiewania się z uczniem. Zamierzam przeprowadzić szereg lekcji z użyciem metod aktywizujących pracę ucznia.

W dziedzinie kontaktów z rodzicami zamierzam położyć większy nacisk na zbieranie informacji o uczniach bezpośrednio od ich rodziców. Spodziewam się, że dysponując głębszą wiedzą o dzieciach, moje decyzje i postępowanie wobec nich będą bardziej adekwatne do potrzeb i możliwości uczniów.

Znając swoje talenty organizacyjne i możliwości związane z kierowaniem pracą grupy w ramach mego zawodowego rozwoju zamierzam sprawdzić się w roli lidera zespołu wychowawczego gimnazjum. W roli tej przeprowadzę badanie jakości pracy szkoły w obszarze wychowawczym i jednocześnie dokonam ewaluacji programu wychowawczego gimnazjum.

Starać się będę przedstawiać wizerunek mojej szkoły w jak najlepszych barwach poprzez : stworzenie strony internetowej szkoły , własnej strony internetowej gdzie będę się promował jako nauczyciel ,organizację konkursów wewnątrz szkolnych oraz poprzez udział uczniów w konkursach zewnętrznych.

Zamierzam udzielić pomocy nauczycielom którzy nie potrafią obsługiwać komputerów poprzez zorganizowanie wewnątrz szkolnego kursu np. " Operacje na edytorach tekstu" .

Całość mojej tegorocznej pracy powinna zakończyć się opracowaniem oraz przedstawieniem do zatwierdzenia programu autorskiego z przedmiotu "technika z elementami informatyki " dla II etapu edukacji.

 

 

Plan rozwoju obejmuje następujące sfery kompetencji :

 1. dydaktyczna
 2. wychowawcza
 3. opiekuńcza
 4. środowiskowa
 5. badawcza
 6. innowacyjna
 7. organizacyjna
 8. osobista

 

SFERA DYDAKTYCZNA

Technika komputerowa w klasach I-III.

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

Uczeń będzie potrafił uruchomić programy przy pomocy myszki oraz wykona podstawowe czynności w programie PAINT i Notatnik.

Zorganizowanie dla uczniów klas młodszych zajęć z komputerem.

Uczniowie poznają zasady pracy w programie PAINT i Notatnik na komputerach w pracowni komputerowej.

 

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Nowe umiejętności- uczniowie potrafią posługiwać się myszką i wykonywać najprostsze czynności w programie PAINT i Notatnik.

Potwierdzenie nauczycieli wychowawców o przeprowadzonych zajęciach , prace uczniów zapisane na dyskietkach.

listopad - maj

Konkurs " Świat w kolorach"

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

1.Uczulenie uczniów na piękno przyrody i otoczenia.

2.Zdobycie nowych i rozwijanie posiadanych umiejętności w obsłudze programu PAINT.

Zorganizowanie konkursu dla uczniów klas IV-VI.

Uczniowie wykonują na szkolnych komputerach prace graficzne. Oceniaja przedstawiciele poszczególnych klas. Nagroda - publikacja na stronie internetowej.

 

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uczestnictwo w konkursie.

Zaangażowanie , estetyka prac.

Listy uczestników , prace zapisane na dyskietkach , prezentacja na stronie internetowej szkoły.

Grudzień 2000r.

Sprawdzanie kwalifikacji uczniów ubiegających się o karty rowerowe.

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

Współudział w przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową.

1.Zorganizowanie wstępnego sprawdzianu z zasad ruchu drogowego.

2.Przygotowanie testów ,materiałów egzaminacyjnych.

Wykonanie testów komputerowych sprawdzenie wiadomości z jednoczesną obsługą komputera.

 

 

 

 

 

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uczniowie przystąpią do egzaminu.

Uczniowie będą posiadać rozszerzoną wiedzę z przepisów ruchu drogowego.

Testy egzaminacyjne , testy zapisane na dyskietkach , listy osób zdających egzamin..

Wiosna 2001r.

 

 

Organizacja szkolnego konkursu “Mistrz Komputera”

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

1.Poznanie umiejętności uczniów w zakresie obsługi komputera.

2.Zwiększenie zainteresowania techniką komputerową przez uczniów.

Przeprowadzenie konkursu "Mistrz komputera" polegającego na wykonaniu zadanych czynności na komputerze oraz na wykonaniu dokumentu graficzno -tekstowego.

Eliminacje w klasach ,finał oceniany przez nauczyciela i wybranych uczniów z pośród uczestników eliminacji. Nagroda - opublikowanie na stronie internetowej , dyskietki , nowe czasopisma o tematyce komputerowej.

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Udział w konkursie.

Zwiększenie zainteresowania pracą na komputerach ( ilość uczestników).

Zestaw zadań konkursowych. Wyniki konkursu. Prace uczniów zapisane na dyskietkach.

Maj 2001r.

 

 

 

Udział w zorganizowanej formie doskonalenia zawodowego.

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

1.Poznanie zasad tworzenia stron internetowych.

2.Doskonalenie umiejętności

wykorzystania sieci komputerowej na innych zajęciach.

 

 

 

Udział w kursach organizowanych przez WODIP Opole.

Udział w kursach.

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Nowe umiejętności w procesie tworzenia stron internetowych

Wykorzystanie internetu na zajęciach techniki.

Strona internetowa , prace uczniowskie dotyczące elementów tworzenia stron internetowych zapisane na dyskietkach lub prezentowane na stronie www.

Grudzień - czerwiec

W sferze dydaktycznej zawarte są zadania które są efektem corocznej pracy i w obecnym roku szkolnym będą także realizowane :

 

SFERA WYCHOWAWCZA

Uczeń potrafi komunikować się z innymi. ( Plan pracy wychowawczej dla kl.IV zawierający kreatywne metody pracy)

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

Poznanie siebie samego , wyrażanie własnych poglądów , aktywne słuchanie, umiejętność oceny wzorców zachowań , wyciąganie właściwych wniosków.

1. Prowadzenie zajęć z zastosowaniem kreatywnych metod.

2.opracowanie przykładowych konspektów lekcji wychowawczych na podstawie własnego planu pracy wychowawczej

Realizacja planu wychowawczego poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach..Stworzenie klasowego kodeksu zachowań. Scenki rodzajowe przygotowane przez uczniów. Wywiad z kolegą. Reklama własnej osoby.

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uczniowie: wyrażają swoje sądy potrafią aktywnie słuchać ,potrafią określić własne zalety i wady oraz umie ocenić różne wzorce zachowań.

Plan pracy , kodeks zachowań , wywiady , konspekty , prace uczniów.

Okres stażu.

 

Ewaluacja programu wychowawczego Publicznego Gimnazjum w Białej.

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

1.Sprawdzenie jak praca wychowawcza w pierwszym roku gimnazjum wpłynęła na zachowanie uczniów.

2.Określenie czy właściwie dobrano cele pracy wychowawczej w programie wychowawczym gimnazjum.

Opracowanie narzędzi badawczych , przeprowadzenie pomiaru.

Uczniowie wypełniają ankiety ,opinie wychowawców dotyczące poszczególnych uczniów i klas.

 

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Aktualny stan efektów pracy wychowawczej , jakość realizacji programu wychowawczego , właściwe wnioski do dalszej pracy.

Zbiór narzędzi badawczych , opinie , program wychowawczy.

Styczeń- luty 2001r.

W mojej pracy wychowawczej występują stałe zadania :

 

  SFERA OPIEKUŃNCZA.

Przeciwdziałanie agresji i przestępczości (gimnazjum).

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

Analiza programu przeciwdziałania agresji i przestępczości w gimnazjum. Stworzenie nowych form pracy z uczniem zagrożonym patologią.

Wykorzystanie efektów pomiaru pracy wychowawczej dla ewaluacji względnie w opracowaniu programu przeciwdziałania agresji i przestępczości. Wdrożenie elementów programu do pracy wychowawczej wychowawców klas.

Ankieta w śród uczniów , nauczycieli rodziców. Opinie pedagoga szkolnego samorządu szkolnego nauczycieli .

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Znajomość nowych zagrożeń występujących w gimnazjum , efekty pracy, umietność przeciwdziałania poprawa aktualnej sytuacji.

Ankiety , opinie , wnioski , program.

Grudzień - czerwiec.

W sferze opiekuńczej zamierzam :

 

SFERA BADAWCZA

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

Opracowanie narzędzi umożliwiających właściwe sprawdzenie efektów nauczania.

Wykonanie kart pracy , ankiet , testów dotyczących przedmiotu

"Technika z elementami informatyki "

Przygotowanie narzędzi dla poszczególnych poziomów wiekowych.

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Poznanie skutków własnej pracy , przydatność wybranego programu nauczania , wnioski do dalszej pracy.

Karty pracy , ankiety , testy oraz wnioski poich wykorzystaniu.

Listopad2000r. - czerwiec2001r.

SFERA INNOWACYJNA

Program autorski "Technika z elementami informatyki" KL.IV - VI.

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

1.Analiza aktualnych programów z przedmiotu Technika i Informatyka w szkole podstawowej.

2.Przegląd bazy dydaktycznej przedmiotu technika i informatyka w mojej szkole.

 

 

 

Wnioski dotyczące bazy dydaktycznej.

Opracowanie programu autorskiego z przedmiotu" Technika z elementami informatyki " na podbudowie pracowni technicznej i komputerowej.

Prezentacja na konferencji metodycznej projektu programu autorskiego.

Przedstawienie programu do zatwierdzenia.

Przegląd sprzętu znajdującego się w pracowniach.

Analiza programów dostępnych z przedmiotu technika i informatyka.

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Prawidłowa forma programu autorskiego .

Program autorski , opinie metodyka i nauczycieli przedmiotowców.

Grudzień - Kwiecień .

Publikacje konspektów i scenariuszy lekcji

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

Udostępnienie efektów swojej pracy innym.

Opracowanie konspektów i scenariuszy lekcji i opublikowanie ich.

Publikacja w Internecie , prezentacja na zebraniu metodycznym.

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Korzystanie z moich pomysłów i form przeprowadzania zajęć przez innych nauczycieli.

Opinie metodyka oraz innych nauczycieli.

Od stycznia 2001r.

SFERA ŚRODOWISKOWA

Udział w doskonaleniu nauczycieli – zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla nauczycieli PSP

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

Nauczyciele potrafią używać elementów edytora tekstowego WORD.

Wskazanie korzyści wynikających z technologii informacyjnej

Nauka obsługi edytora tekstu WORD.

Kurs podstawowej obsługi komputera

i edytora tekstu.

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Nauczyciele potrafią sporządzić dokumenty za pomocą komputera, użyteczne w ich pracy.

Wykonanie dokumentów przy pomocy komputera , potwierdzenie przeprowadzenia tego typu zajęć.

Od grudnia do kwietnia.(zależnie od zapotrzebowania).

Dzień Dziecka - Zaplanowanie i organizacja zajęć rekraacyjno - sportowych.( gimnazjum)

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

Zaplanowanie ,organizacja i przeprowadzenie całodniowych zajęć rekraacyjno - sportowo - rozrywkowych z okazji Dnia Dziecka.

1.Plan zajęć.

2.Przydział czynności organizacyjnych.

3.Przeprowadzenie zajęć.

Przeprowadzenie konkurencji sportowych na wesoło , rywalizacja między klasowa i indywidualna, zabawy umysłowe , występy artystyczne itp.

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Zadowolenie biorących udział w zabawach , kultura rywalizacji , pokazanie własnych umiejętności.

Plan zajęć , zdjęcia , opinie uczniów i nauczycieli.

Czerwiec. 2001r.

Impreza środowiskowa

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

1.Opracowanie z innymi nauczycielami planu imprezy promującej Publiczną Szkołę Podstawową.

2.Wykonanie zadań wynikających z planu.

1.Opracowanie planu.

2.Opracowanie planu indywidualnego zadań powierzonych na imprezie środowiskowej.

3. Przeprowadzenie powierzonych zadań.

Spotkanie grupy inicjatywnej - opracowanie planu , czynności organizacyjnych , przydział funkcji , harmonogram.

 

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Zadowolenie środowiska , kultura wypoczynku ,poznanie nowych umiejętności dzieci , samozadowolenie.

Plany działania ,zdjęcia , opinie , wnioski .

Planowanie od listopada 2000r,

Organizacja imprezy czerwiec2001r.

W trakcie roku szkolnego będą realizowane różne zadania w których zamierzam uczestniczyć :

 

 

SFERA ORGANIZACYJNA

Stworzenie witryny internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej.

 

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji.

Zaistnienie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej na stronie internetowej.

Zebranie informacji o Publicznej Szkole Podstawowej w Białej

( historia , kadra pedagogiczna , uczniowie itp.)

Stworzenie , rozbudowa i administrowanie stroną internetową.

Spodziewane efekty

Sposoby dokumentowania efektów

Termin realizacji

Powstanie strona internetowa szkoły.

Ogólnodostępna witryna w internecie.

Powstanie pierwszej strony grudzień 2000r. , uaktualnienie witryny przez okres staż do maja 2001r.

 

W sferze organizacyjnej zawierają się także zadania :

 

 

 

 

SFERA OSOBISTA

 

Sfera osobista jest szczególnym elementem rozwoju nie tylko zawodowego nauczyciela , ale obejmującego także sferę prywatności co ma duży wpływ na efekty pracy.

Ważniejsze moje zamierzenia to:

 1. Przeprowadzenie analizy (wnioski) własnej pracy nauczycielskiej.
 2. Opanowanie (podniesienie na wyższy poziom) języka obcego.
 3.  Przeprowadzenie autoanalizy (wnioski) w zakresie odpowiedzialności, obowiązkowości, dyscypliny pracy, jakości komunikacji interpersonalnej.
 4.  Realizacja form utrzymywania (podnoszenia na wyższy poziom) dobrej sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Ewaluacja postaw i doskonalenie cech osobistych.

 

Plan rozwoju jest formą planu pracy nauczyciela która ulegać może wielu modyfikacjom w trakcie pracy , dlatego to opracowanie jest tylko założeniem czynności jakie zamierzam podjąć w trakcie stażu. Wszelkie zmiany jakie mogą wystąpić zostaną przedstawione w końcowym sprawozdaniu.

Założenia tego planu wynikają z ogólnych założeń programowych nauczania przedmiotu " Technika z elementami informatyki " w szkole podstawowej , oraz z założeniami programowymi przedmiotu "Informatyka" i " Technika" w gimnazjum. Plan rozwoju osobowego , wychowawczego i opiekuńczego posiada podstawy ogólnej koncepcji wychowania szkolnego jaka jest zakładana w reformie edukacji. Całość planu jest zbieżna z aktualnymi potrzebami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Białej, w których to jestem zatrudniony.

  

  Opracował: mgr Lesław Czerniak