PROPOZYCJA

SCENARIUSZA SPOTKANIA

RODZICÓW I UCZNIÓW KLASY II BTEMAT: Wzajemne oczekiwania...

Czy musi dochodzić do konfliktu pokoleń?
1.Zajęcia integracyjne , służące przełamaniu wzajemnej nieufności.

2.Próba budowania wspólnej definicji pojęć :

3.Podjęcie próby wypowiedzenia: „ Czego oczekuję od najbliższych”.

4.Wspólne obejrzenie filmu pt. „Ja i moje życie” /ok. 15 min./

5.Dyskusja podsumowująca.


UWAGA:

POWYŻSZY TEKST OTRZYMAŁA RADA RODZICÓW DO ZATWIERDZENIA I ZGŁOSZENIA UWAG - NA MIESIĄC PRZED SPOTKANIEM.

NATOMIAST 2 TYGODNIE PRZED PLANOWANYM TERMINEM RODZICE OTRZYMALI IMIENNE ZAPROSZENIA.


SCENARIUSZ SPOTKANIA

UCZNIÓW I RODZICÓW

KLASY II B


CELE:METODY:ŚRODKI DYDAKTYCZNE:PRZEBIEG SPOTKANIA:


1.Czynności wstępne: powitanie, przedstawienie celów i programu spotkania.

2.Zajęcia integracyjne:

Grupa dzieli się na pary. Jedna osoba opowiada drugiej o sobie przez 3 minuty, później następuje zmiana. Na zakończenie , na forum, każdy przedstawia swojego partnera zgodnie z tym, co usłyszał.

3.Praca w zespołach problemowych.

Zebrani są podzieleni na 5 grupy- po odliczeniu do 5. Siadają przy osobnych stolikach. Każda z grup ma inne zadanie-odpowiedź na pytania lub budowanie definicji:

Grupy otrzymują przybory do pisania, duże arkusze papieru. Następnie wybierają sekretarza i sprawozdawcę. Każda z grup ma 10 minut na wykonanie zadania.


4.Prezentacje grup ( do 3 min.).

5.Dyskusja.

6.Praca w zespołach problemowych.

W 4 grupach pracują uczestnicy spotkania. Dwie grupy tworzą rodzice, dwie uczniowie. Temat taki sam dla wszystkich: Nasze oczekiwania. Prawa i obowiązki w rodzinie.

Czas pracy: 10 min.

7.Omówienie przez sprawozdawców zapisanych haseł.

8.Dyskusja:

9.Wspólne obejrzenie filmu ( ok. 15 min.)

10.Dyskusja podsumowująca- powinien ją prowadzić jeden z uczestników spotkania, na prośbę nauczyciela lub osoba chętna. Na zakończenie rodzice otrzymują załączony do scenariusza tekst (nie jest on już omawiany w szkole- to rodzaj zachęty do kontynuowania rozmyślań w domu ).

11. Ewaluacja zajęć.


BIBLIOGRAFIA:

-M. JACHIMSKA,SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH, WROCŁAW 2000.

-M. LIPMAN, A. M. SHARP, DOCIEKANIA ETYCZNE, FUNDACJA EDUKACYJNA DLA DEMOKRACJI, WARSZAWA 1999.

-SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY, POD RED. W. SZEWCZUKA, WARSZAWA 1985.KARTA EWALUACJI ZAJĘĆPRZEPROWADZONYCH W DNIU 7. 12. 2000

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PACZKOWIE
Skala punktów:

4- bardzo dobre

3- raczej dobre

2- raczej złe

1- nie mam zdaniaProwadzący zajęcia..............................................................................Przebieg spotkania:

Ocena:

-atmosfera


-przygotowanie prowadzącego


-aktywność uczestników


-przydatność omawianego zagadnienia

Czy chciałbyś uczestniczyć kiedyś w podobnym spotkaniu?................................................................................................


Zaproponuj jego temat............................................................................WYNIKI EWALUACJI ZAJĘĆ

PRZEPROWADZONYCH W DNIU 7. 12 . 2000R.

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PACZKOWIE


UWAGI WSTĘPNE:

-uczestnikami spotkania byli rodzice i uczniowie klasy II b ;

-spotkanie miało miejsce w gabinecie polonistycznym w Liceum Ogólnokształcącym im. K E N w Paczkowie;

-wszyscy uczestnicy znali cel spotkania – otrzymali zaproszenia z ogólnym scenariuszem;

-przebieg dyskusji został utrwalony na kasecie VHS przez jednego z rodziców;

-spotkanie zainicjowała, przygotowała i przeprowadziła – wychowawczyni klasy II b – mgr Jolanta Kalisz.


WYNIKI ZEBRANE NA PODSTAWIE KART EWALUACYJNYCH:

a/ atmosfera: 24 odpowiedzi- ocena 4;

7 odpowiedzi- ocena 3;

b/ przygotowanie prowadzącego: 24 odpowiedzi- ocena 4;

7 odpowiedzi- ocena 3;

c/ aktywność uczestników: 8 odpowiedzi- ocena 4;

23 odpowiedzi- ocena 3;

d/ przydatność omawianego zagadnienia: 23 odpowiedzi – ocena 4;

8 odpowiedzi – ocena 3.

a/ młodzież i jej problemy – 9 osób,

b/ nauczyciel – uczeń – 3 osoby,

c/ alkoholizm – 3 osoby,

d/ przemoc w rodzinie – 1,

e/ opieka i pomoc niepełnosprawnym – 1,

f/ stosunki w szkole – 1,

g/ przyjaciele i klasa – 1,

h/ narkotyki – 1,

i/ seks młodych – 1,

j/ stereotypy – 1.