Opracowała Marzanna Kuźma

Nauczyciel Publicznego Gimnazjum

W Tarnowie Opolskim

 

SCENARIUSZ LEKCJI KL.I GIMNAZJUM

 

 

Lekcję, którą chcę przedstawić, przeprowadziłam w klasie I gimnazjum. Podczas tej lekcji przypominam uczniom pojęcie liczby ujemnej , pojęcie liczb przeciwnych , utrwalam dodawanie , odejmowanie , mnożenie oraz dzielenie liczb całkowitych .Zajęcia są prowadzone w formie zabawy . Ważnym celem lekcji jest kształtowanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia , które jest niezbędna zarówno podczas nauki matematyki jak i w życiu codziennym.

 

Temat:

Działania na liczbach całkowitych.

Czas trwania:

Jedna jednostka lekcyjna.

 

Cele ogólne:

-uczeń potrafi rozpoznać liczbę ujemną,

-uczeń potrafi dodawać , odejmować mnożyć i dzielić liczby całkowite ,

-uczeń przyzwyczaja się do samodzielnej pracy,

-uczeń dostrzega wartość aktywnej pracy na lekcji,

-uczeń potrafi współpracować w grupie.

-kształcenie logicznego myślenia ,

-kształcenie poprawnego języka matematycznego.

 

Metody pracy:

Metoda "śnieżnej kuli ".

Środki dydaktyczne:

Kartki z liczbami całkowitymi np. od -10 do 10 (w zależności od ilości uczniów w klasie ) , karty z zadaniem , żetony .

Formy pracy:

Indywidualna praca uczniów , praca w grupach .

 

 

Przebieg lekcji.

1.Uczniowie losują karteczki z liczbami całkowitymi np. –10, -9,........9,10 .Każdy uczeń utożsamia się z wylosowaną przez siebie liczbą . Uczniowie ustawiają się tworząc oś liczbową (mogą siedzieć na krzesełkach ustawionych w jednym rzędzie ).Nauczyciel prowadzi następującą zabawę :

Wstaną liczby :

- - // - - //- dodatnie ,

- - // - - // - ujemne,

 

- - // - - // - większe od –2 ,

- - // - - // - mniejsze od 0 ,

 

- - // - - // - nie większe od 1 ,

- - // - - // - nie mniejsze od –1 , itd...

 

2.Nauczyciel prosi by uczniowie tak dobrali się parami , żeby ich suma była równa zero. Klasa wraz z nauczycielem sprawdza poprawność wykonanego zadania . Zabawę można kontynuować zmieniając żądaną sumę .

3.Uczniowie dzielą się na grupy 2 osobowe -podział powinien być przypadkowy .Można wykorzystać różnokolorowe karteczki. Osoby , które wylosują kartki w tym samym kolorze tworzą parę. Każda grupa otrzymuje arkusz papieru , na którym zapisuje cztery podstawowe działania na reprezentowanych przez siebie liczbach ( dodawanie , odejmowanie , mnożenie i dzielenie ).

4. Każda grupa przedstawia klasie swoją pracę .Nauczyciel wraz z uczniami sprawdza stopień poprawności wykonanego zadania .Każda osoba należąca do grupy , która dobrze rozwiązała wszystkie przykłady , otrzymuje żeton .Pod koniec lekcji osoby , które uzbierają największą ilość żetonów , otrzymają ocenę bardzo dobrą.

5. Uczniowie dzielą się na grupy 3 osobowe . Każda grupa otrzymuje arkusz papieru , na którym zapisuje dwa różne działania na reprezentowanych przez siebie liczbach, np.

  1. -1 + 0 *3 = -1
  2. 0 - ( -1 ) + 3 = 4
  3. Grupy pokazują owoc swojej pracy pozostałym uczniom .Poprawne rozwiązania są nagradzane żetonami .

    6. . Uczniowie dzielą się na grupy 4 osobowe . Każda grupa zapisuje dwa różne działania na reprezentowanych przez siebie liczbach , np.

  4. -1 + 0 *3 - 9 = - 10
  5. 0 - ( -1 ) +3 * 9 = 26

 

Grupy pokazują owoc swojej pracy pozostałym uczniom .Poprawne rozwiązania są nagradzane żetonami .

7.Klasę dzielimy na dwie grupy . Każda z nich wykonuje dowolne działania na reprezentowanych przez siebie liczbach . Wspólnie sprawdzamy i premiujemy dobre rozwiązania .

8.Zadanie i omówienie pracy domowej – uczniowie na kartkach otrzymają zadania o różnym stopniu trudności .

.