Opracowała Marzanna Kuźma

Nauczyciel Publicznego Gimnazjum

W Tarnowie Opolskim

 

SCENARIUSZ LEKCJI KL.I GIMNAZJUM

 

 

Lekcję, którą chcę przedstawić , przeprowadziłam w klasie I gimnazjum. Podczas tej lekcji przypominam uczniom pojęcie liczby ujemnej , pojęcie liczb przeciwnych .Zajęcia są prowadzone w formie zabawy . Ważnym celem lekcji jest kształtowanie wyobraźni matematycznej uczniów. Wyobraźnia jest niezbędna zarówno podczas nauki matematyki jak i w życiu codziennym.

 

Temat:

Liczby ujemne .

 

Czas trwania:

Jedna jednostka lekcyjna.

 

Cele ogólne:

-uczeń potrafi rozpoznać liczbę ujemną,

-uczeń potrafi podać liczbę przeciwną do danej ,

-uczeń potrafi porównywać liczby całkowite,

-uczeń potrafi przedstawiać liczby całkowite na osi liczbowej .

-uczeń przyzwyczaja się do samodzielnej pracy,

-uczeń dostrzega wartość aktywnej pracy na lekcji,

-uczeń potrafi współpracować w grupie.

-kształcenie wyobraźni ,

-kształcenie poprawnego języka matematycznego.

 

Metody pracy:

Pogadanka, ćwiczenia praktyczne, dyskusja.

Środki dydaktyczne:

Kartki z liczbami całkowitymi np. od -10 do 10 (w zależności od ilości uczniów w klasie ) , karty z zadaniem

Formy pracy:

Indywidualna praca uczniów , praca w grupach .

 

 

Przebieg lekcji.

1. Uczniowie odpowiadają na pytanie : -Gdzie spotykamy się z liczbami ujemnymi? np. termometr, winda , wzniesienie nad poziomem morza , depresje .

 

2.Uczniowie losują karteczki z liczbami całkowitymi np. –10, -9,........9,10 .Każdy uczeń utożsamia się z wylosowaną przez siebie liczbą . Nauczyciel prowadzi następującą zabawę :

-wstaną liczby ujemne

- - // - - //- dodatnie ,

- - // - - // - parzyste ,

- - // - - // - nieparzyste ,

 

- - // - - // - większe od –3 ,

- - // - - // - mniejsze od 1 ,

 

- - // - - // - niewiększe od 3 ,

- - // - - // - nie mniejsze od –1 , itd...

 

3.Uczniowie ustawiają się tworząc oś liczbową.

Bawią się w “porównywanie liczb". Osoby określone podaną przez nauczyciela liczbą występują do przodu np. "Która liczba jest większa : 6 czy -1 ? " .Osoby określone tymi liczbami wychodzą krok do przodu i osoba określona cyfrą 6 informuje, że 6 jest większe od –1. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie operując liczbami , które mają przyporządkowane dzieci w klasie .

4.Uczniowie dzielą się w grupy 3-4 osobowe . Każda grupa otrzymuje przykłady do rozwiązania np. która liczba jest większa?

-325 czy –325,3

 

5.Każda grupa otrzymuje zadania typu :na osi liczbowej zaznacz liczby –3;-0,25;0,2;4.

Otrzymują arkusz papieru z narysowaną osią liczbową oraz z zaznaczoną jednostką.

Grupy pokazują owoc swojej pracy pozostałym uczniom .

6.Rekapitulacja: Nauczyciel wymienia liczby całkowite z zakresu od –10 do 10 i zadaje pytanie która liczba jest większa, osoba określona tą liczbą wstaję. Nauczyciel prosi kilka osób określonych liczbami od –10 do 10 , np.-3,4,-10,0,-2,9,7. Osoby te wychodzą na środek.

Nauczyciel prosi by ustawili się w porządku malejącym lub rosnącym. Klasa sprawdza

poprawność ustawienia.

7.Zadanie i omówienie pracy domowej – uczniowie na kartkach otrzymają zadania .

1. Między pary liczb wstaw znak < , = lub >:

3 ...... -3 223......- 300 -110.......-10

0 ..... 26 -232.....2 -333 ......-2

-14.......0 87.......-6 - 2,0.......-2

 

2. Dane liczby uporządkuj rosnąco : -1 ; 5,2 ; -5 ; 5 ; 1,4 ; - 2 ; 0 ; -134 ; - 278 .