Multimedialny Projekt Międzyprzedmiotowy

“Integracja wokół Technologii informacyjnej”

mgr Renata Rudolf, Liceum Ogólnokształcące w Otmuchowie


Projekt międzyprzedmiotowy jest bardzo istotną formą pracy w szkole. Pozwala zintegrować treści poruszane na różnych przedmiotach, zaktywizować uczniów i nauczycieli. Zaangażowanie uczniów prace przy realizacji zadań łączących zagadnienia z różnych przedmiotów poszerza ich horyzonty, pozwala spojrzeć na poruszane zagadnienia spoza optyki pojedynczego przedmiotu nauczania.


W roku szkolnym 2001/2002 postanowiłam zaproponować w naszej szkole eksperymentalne wprowadzenie w klasie IIa Liceum Ogólnokształcącego multimedialnego projektu międzyprzedmiotowego integrującego nauczanie wokół technologii informacyjnej. Szkolny projekt oparłam na doświadczeniach p. Marty Wnukowicz i p. Janusza Wierzbickiego z Gimnazjum nr 42 w Warszawie zaprezentowanych podczas XVII Konferencji Informatyka w Szkole (Mielec, 19-22 września 2001, Materiały Konferencyjne). Zaproponowany przeze mnie projekt miał spowodować zintegrowanie grona nauczycielskiego, zainteresowanie nauczycieli wykorzystywaniem TI w nauczaniu, zaktywizowaniem uczniów. Klasa IIa została wybrana ze względu na rozszerzony program informatyki realizowany w tej klasie oraz fakt, że 95% uczniów posiada swobodny dostęp do komputera poza zajęciami w szkole. Uczniowie mieli pracować nad tematami w dwuosobowych zespołach (zgodnie z podziałem wprowadzonym na zajęciach z informatyki).


Zasadniczym założeniem projektu było przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych dotyczących wybranych przez nich tematów z wybranych przedmiotów szkolnych. Nauczyciele przystępujący do projektu mieli zaproponować tematy do zrealizowania w ramach prezentacji, przygotowanie prezentacji miało odbywać się w ramach lekcji informatyki w oparciu o specjalizowany program do tworzenia prezentacji (StarImpress z pakietu StarOffice, z możliwością konwersji do strony WWW). Przed przystąpieniem do realizacji prezentacji uczniowie mieli przygotować drukiem referat dotyczący wybranego tematu, przygotowany w oparciu o zebrane samodzielnie materiały. Mieli też możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielem wybranego przedmiotu. Referat miał pozwolić nauczycielowi na zweryfikowanie informacji zebranych przez uczniów i wskazanie ewentualnych korekt. Wykonane przez uczniów prezentacje miały być przez nich zaprezentowane w toku lekcji danego przedmiotu – miałby to być rodzaj publicznej obrony pracy.


Koordynatorem projektu na terenie szkoły siłą rzeczy zostałam sama, jako pomysłodawca. Dodatkowe funkcje pełnili nauczyciel j. polskiego jako koordynator formalny referatów i nauczyciel informatyki jako konsultant techniczny.


Nauczyciele przystępujący do projektu mieli oceniać pracę uczniów w oparciu o Formularz oceny pracy. Aby uzyskać formalny wymiar projektu uczniowie zostali zobowiązani do podpisania z nauczycielem wybranego przedmiotu umowy o dzieło (oczywiście po wybraniu tematu pracy). Czas realizacji projektu został określony na ok. 5 miesięcy (por. terminarz). Tak długi czas realizacji przyjęto ze względu na eksperymentalny charakter projektu oraz zamierzone możliwie minimalne zwiększanie obciążenia nauczycieli w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań. Ze względu na przyjęty czas trwania projektu nauczyciele mieli zaproponować tematy z zakresu materiału nauczania z II półrocza.


Główne cele zaproponowanego multimedialnego projektu międzyprzedmiotowego:


Dla uczniów:

 1. Aktywizacja uczniów i pogłębienie zainteresowań uczniów

 2. Wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy nad nowym dla nich tematem

 3. Rozwijanie umiejętności współpracy uczniów zespole

 4. Dyscyplinowanie uczniów poprzez zawarcie z nimi umów o dzieło

 5. Ćwiczenie w samodzielnym poszukiwaniu i selekcji informacji

 6. Doskonalenie umiejętności pisania referatów

 7. Ćwiczenie umiejętności planowania pracy w oparciu o harmonogram

 8. Uświadomienie uczniom, że komputer jest narzędziem pracy

 9. Wdrożenie do tworzenia prezentacji multimedialnych

 10. Nauka prezentowania własnych prac przed szerszym forum, obrony wykonanej pracy


Dla nauczycieli:

 1. Integracja nauczycieli różnych przedmiotów wokół projektu międzyprzedmiotowego i technologii informacyjnej

 2. Zainteresowanie nauczycieli stosowaniem TI w nauczaniu

 3. Stworzenie biblioteki szkolnych zasobów multimedialnych możliwych do wykorzystania w przyszłości

 4. Sprawdzenie koncepcji projektu międzyprzedmiotowego TI pod kątem wdrożenia go w przyszłym Liceum Profilowanym


Praca uczniów nad projektem miała składać się z następujących etapów (por. terminarz):


 1. Zadeklarowanie pisemne nauczycieli o przystąpieniu do projektu i ustalenie tematów przez nauczycieli

 2. Wybór tematów przez uczniów, podpisanie z nauczycielem Umowy o wykonanie prezentacji

 3. Zebranie przez uczniów materiałów

 4. Opracowanie konspektu referatu, pierwsza konsultacja z nauczycielem przedmiotu dot. referatu

 5. Ocena techniczna referatu

 6. Złożenie u nauczycieli gotowych, drukowanych referatów do oceny

 7. Ocena referatów przez nauczycieli, druga konsultacja

 8. Praca nad prezentacją komputerową

 9. Złożenie prezentacji do oceny

 10. Obrona prezentacji w toku lekcji w/g harmonogramu podawanego przez nauczycieli przedmiotów

WYMAGANIA WOBEC NAUCZYCIELI

Współpracę przy projekcie postanowiłam zaproponować nauczycielom uczącym w klasie IIa Liceum Ogólnokształcącego. Nauczyciele decydujący się na współpracę powinni spełnić następujące wymagania:


1. Pisemne potwierdzenie przystąpienia nauczyciela do projektu

2. Przygotowanie dla uczniów zestawu tematów z zakresu II semestru nauczania

3. Udzielenie autorom dwóch konsultacji

4. Ocena przedstawionego referatu i wykonanej w toku lekcji obrony pracy w oparciu o Kartę Oceny


Ponadto:

1. Nauczyciel j. polskiego dokona oceny wszystkich referatów pod kątem poprawności

2. Nauczyciel informatyki dokona oceny konspektów prezentacji komputerowych i ich wykonania


Ocena prac

Każdy zespół uczniowski w toku pracy nad zadaniem miał otrzymać 6 ocen za następujące zagadnienia:


1. REFERAT - układ edytorski referatu, ocena z informatyki, poprawność zastosowania edytora tekstu

2. REFERAT - forma referatu, ocena z j. polskiego, ocenie podlega forma zaprezentowania matriału

3. REFERAT - zawartość merytoryczna referatu, ocena z wybranego przedmiotu

4. PREZENTACJA - konstrukcja prezentacji, ocena z informatyki, poprawność konstrukcji technicznej prezentacji

5. PREZENTACJA - zawartość prezentacji, ocena przez nauczyciela przedmiotu pod kątem treści

6. PREZENTACJA - obrona prezentacji, ocena z przedmiotu, ocenie podlega sposób zaprezentowania materiału multimedialnego na forum klasy.


Pod pojęciem obrony prezentacji rozumiem zaprezentowanie przez uczniów na forum klasy wytworzonych prac. Powinno to odbyć się w sali multimedialnej (wyposażonej w projektor multimedialny) na lekcji przedmiotu obejmującej zakres materiału poruszany w prezentacji.Całość prac nad projektem powinna zostać zakończona do marca 2002 (łącznie z zaprezentowaniem prac w toku lekcji). W marcu zatem powinno nastąpić podsumowanie projektu, jego ocena i ewentualne modyfikacje w celu wdrożenia w przyszłym roku szkolnym.