TABLICE LICZBOWE

 

Polecam wszystkim nauczycielom wspaniałą, wielofunkcyjną pomoc w początkowym nauczaniu matematyki.

Bardzo często poszukujemy jakieś niekonwencjonalne rozwiązania w celu uatrakcyjnienia zajęć, szukamy supernowoczesnych środków dydaktycznych, a tymczasem tracimy z pola widzenia bardzo proste pomoce dydaktyczne, których wartość w nauce matematyki jest wprost nieoceniona. Pomoc którą w tym miejscu chcę zaprezentować, bardzo pomaga nauczycielowi w organizacji ćwiczeń matematycznych, uwzględniając pracę indywidualną dzieci i możliwość indywidualnej pomocy każdemu dziecku przez nauczyciela. Dzięki tej pomocy dydaktycznej uczniowie stają się autorami ćwiczeń, które sami wykonują, a zarazem dzieci w sposób indywidualny dobierają sobie tempo pracy.

Są to tablice matematyczne, które można zawiesić na tablicy w klasie, nauczyciel może samodzielnie je szybko wykonać. Pamiętać jedynie należy, aby były odpowiednio duże i czytelne dla dzieci z każdego miejsca w klasie. Ja osobiście również daję dzieciom tego typu tablice (można je wykonać na komputerze - aby były ładne i powielić na ksero dla każdego dziecka). Wtedy dzieci mogą również pracować w domu, a zapis zadania domowego jest bardzo prosty.

Na podstawie tych tablic dzieci wykonują różnorodne ćwiczenia rachunkowe, na każdym poziomie. Pomoc ta również doskonale zdaje egzamin w klasach wyższych szkoły podstawowej, jedynie trzeba zmienić dane liczbowe w tablicach, nauczyciel może tworzyć własne nowe tablice liczbowe, według własnych pomysłów.

 

TABLICA 1

Klasa pierwsza. Monografia liczb. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. Mnożenie i dzielenie w zakresie dowolnym.
Układanie zadań tekstowych do podanych wzorów. Inne możliwości wykorzystania według pomysłów nauczyciela.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a 2 3 8 9 5 3 9 9 4 4
b 1 7 2 4 3 7 3 10 2 2
c 3 2 3 5 4 2 4 8 3 3
d 4 6 4 6 1 6 6 7 0 5
e 5 4 1 3 2 4 2 6 1 1

Propozycje ćwiczeń:

 1. Cel: znajomość cyfr; Nauczyciel wskazuje na tablicy dowolną cyfrę i poleca: "Odczytaj cyfry sąsiadujące ze wskazaną cyfrą."
 2. Cel: porządkowanie liczb;
  Liczby z rzędu b uporządkuj od najmniejszej do największej.
  Wymień liczby brakujące w tym szeregu. (w zakresie 10)
  Liczby z rzędu 8 uporządkuj od największej do najmniejszej.
 3. Cel: porównywanie liczb
  Porównaj pary liczb z rzędu 2 i 3 (3<8, 7>2 itd.)
  Porównaj wielkość liczb z trzech sąsiadujących rzędów 5, 6, 7 (5>3<9 itd)
 4. Cel: dodawanie liczb
  Nauczyciel wskazuje na tablicy wybrane liczby, uczniowie zwiększają je o 3 i zapisują.
  5 - 8, 3 - 6, itd.
 5. Cel: odejmowanie liczb
  Od liczb z rzędu 7 odejmij liczbę 2 (9-2=7 itd) itp.
  Od liczb z szeregu a odejmuj dowolne liczby z szeregu b - wykonuj takie działania, które potrafisz obliczyć, kolejność dowolna, liczby mogą się powtarzać ( tu uczniowie sami układają działania i je obliczają ).
  Od liczb z rzędu 7 odejmuj takie liczby , aby wynik był zawsze równy 2 itp. (Nauczyciel może ustalić inny wynik, inny rząd, szereg itp.)
 6. Cel: dodawanie i odejmowanie liczb
  Dodawaj liczby z szeregu d do liczb z szeregu e ( kolejność dowolna, uczniowie nie muszą trzymać się okręślonych par liczb, ilość możliwych do ułożenia działań - bardzo duża, istnieje więc indywidualizacja pracy itp.
  Od 10 odejmuj liczby z rzędu 8 (np.10-9=1 itd.) itp
  Od 20 odejmuj liczby z szeregu 4 i jeszcze z szeregu 5 (20-9-5=6 itd) itp.
  Bardzo wiele możliwości liczby ćwiczeń!!! ( Proszę zwrócić uwagę, że tu uczniowie nie mają gotowych takich samych "słupków" działań, każdy sam sobie działania układa w dowolnej kolejności i ilości)
  Nauczyciel może zapisać na tablicy jedynie wzór np. c+d - e , i uczniowie wcześniej zapoznani ze sposobem pracy
  z tabelami wykonują szereg ćwiczeń rachunkowych - bardzo wygodna forma również do ćwiczeń domowych - krótki zapis zadania domowego, możliwośc wystąpienia problemu wyniku ujemnego -
  a więc polecamy uczniom wykonywać takie przykłady , które potrafią rozwiązać, a co zdolniejszym możemy również wytłumaczyć, że można odjąć liczbę większą od mniejszej.
 7. Cel: dopełnianie do 10
  Liczby z rzędu 9 dopełnij do 10 (4+6=10, itd) itp.
 8. Cel: obliczanie sumy (różnicy) liczb z dwóch lub kilku rzędów.
  Oblicz sumy liczb rzędów 2 i 3.
  Oblicz możliwe różnice liczb rzędów 7 i 8. itp.
 9. Cel: twórcza praca ucznia!!!
  Układaj inne wersje ćwiczeń z wykorzystaniem tabeli nr 1.

TABLICA 2

Liczby w zakresie 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a 9 3 20 20 45 54 12 46 17 39
b 8 5 30 40 53 46 11 53 28 48
c 9 2 20 50 36 27 11 38 19 18
d 7 5 10 30 61 36 14 25 27 27
e 8 3 30 60 34 54 13 65 28 37
f 9 4 20 30 33 35 22 34 18 38
g 9 7 10 20 42 48 17 56 29 19
h 7 4 10 40 55 46 12 35 38 27

Propozycje ćwiczeń

 1. Cel: odczytywanie liczb dwucyfrowych
  Odczytaj liczby w rzędzie 9, wskaż w każdej liczbie cyfrę dziesiątek i jedności itp.

 2. Cel: porównywanie różnicowe
  Porównaj liczby rzędów 2 i 3. Oblicz, o ile większa jest jedna liczba w każdej parze( lub o ile mniejsza)

 3. Cel: porządkowanie liczb w ciągu liczbowym malejącym lub wzrastającym
  Liczby szeregu f uporządkuj od najmniejszej do największej (lub odwrotnie) itp.

 4. Cel: numeracyjne przypadki dodawania liczb i odejmowania
  Do liczb rzędu 3 dodaj liczby 2 lub 7 itp.

 5. Cel: dodawanie liczb jednocyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego
  Ułóż jak najwięcej różnych działań, dodając liczbę z rzędu pierwszego do liczby z rzędu 2
  (niekoniecznie parami - wtedy ilość przykładów jest bardzo duża)
  9+3=, 8+5=, ale również 8+4=, 8 +7= itd.

 6. Cel: dodawanie liczb jednocyfrowych do dwucyfrowych
  Oblicz sumy liczb rzędów 2 i 9 itp.

 7. Cel: dodawanie pełnych dziesiątek (odejmowanie) tutaj należy wytłumaczyć dzieciom ,że niekoniecznie dobieramy liczby parami -bezpośrednio ze sobą sąsiadujące, istotne jest tylko aby jedna liczba była
  z jednego rzędu, a druga z drugiego podanego rzędu)
  Np. Oblicz sumy liczb rzędów 3 i 4

 8. Cel: dopełnianie do stu
  Każdą liczbę rzędu 8 dopełnij do 100
  46+ ___ = 100 - taki zapis dzieci mogą tworzyć w zeszycie lub wykorzystujemy to ćwiczenie
  w ustnym rachunku pamięciowym. itp.

  Tabela ta również może nam służyć do rozmaitych innych ćwiczeń rachunkowych, według pomysłu nauczyciela lub ucznia.
  Np. 100 - e - do tego zapisu dzieci układają działania i liczą : 100 - 8 = itd., to jest odejmują kolejne liczby z szeregu e itp. (f+d =, b - 7 = itp.)
  Możliwości zastosowania jest bardzo wiele, ułatwia pracę nauczycielowi i nie stwarza sytuacji, gdzie uczniowie w ławce robią te same "słupki", gdyż każde dziecko wykonuje dowolnie ułożone przez siebie działania, według krótkiego polecenia nauczyciela.

TABLICA 3

Mnożenie i dzielenie liczb

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a 1 4 0 5 2 3 6 8 7 9
b 2 3 4 6 9 1 7 5 8 0
c 23 16 30 17 23 14 16 12 15 11
d 50 20 10 30 40 30 60 80 70 90
e 60 80 75 84 38 90 99 70 96 84
f 56 90 70 76 42 84 58 96 81 98
g 20 20 15 14 19 18 33 80 24 28
h 14 30 35 38 21 12 29 16 27 14
i 28 92 16 70 32 75 78 24 91 99
k 36 27 17 13 11 43 14 96 11 34

Propozycje ćwiczeń

 1. Cel: doskonalenie tabliczki mnożenia
  Oblicz iloczyny liczb z szeregów a i b
  5*6=, 9*6+, 8*7+, itd.

 2. Cel: mnożenie pełnych dziesiątek przez liczby jednocyfrowe
  Oblicz iloczyn rzędów d i b (a)
  20*4+ itd.

 3. Cel: mnożenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrową
  k*b itp.

 4. Cel: podzielniki liczb
  Z rzędu f wypisz liczby podzielne przez 2 itp.

 5. Cel: dzielenie przez 10
  Kolejne liczby z rzędu d podziel przez 10

 6. Cel: dzielenie liczb zakończonych zerem
  Liczby rzędu d podziel przez 5

 7. Cel: dzielenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrową
  np. 36:4 itd.
  Wskazywanie możliwych ilorazów liczb rzędów k i b itp.

 8. Cel: dzielenie liczb dwucyfrowych przez dwucyfrową
  Podziel liczby rzędu f przez liczby rzędu h

 9. Cel: dzielenie z resztą
  Liczby rzędu b podziel przez 2 (wyłączamy 0 i 1)
  Liczby rzędu c podziel przez 4 itp.
  Liczby rzędu g podziel przez 8 (20:8=) itp.itd.

 10. Cel: tabliczka mnożenia i dzielenia
  Wypisz z tabeli wielokrotności liczby 6.
  Wypisz liczby podzielne przez 7 itp.

Tutaj znowu mamy wielkie pole do popisu, jeżeli chodzi o rodzaj ćwiczeń z tą tablicą matematyczną. Można również wykorzystać ją do dodawania i odejmowania.

 

TABLICA 4

Ćwiczenia z zastosowaniem symboli literowych. Równania z niewiadomą. Układanie zadań tekstowych do podanego wzoru. Kolejność wykonywania działań.
Rachunek pamięciowy. Równania i nierówności.

a b c d e f g h i
24 48 40 12 3 12 16 4 40
16 56 36 28 2 16 16 5 25
36 32 32 16 4 18 16 6 35
34 66 28 22 2 17 16 7 30
15 50 24 25 5 15 16 8 45
98 79 77 54 90 33 0 10 69
123 300 500 179 1000 333 0 876 659

Propozycje ćwiczeń

 1. Cel: znajomość wartości liczbowych podanych liter
  Jaką wartość liczbową może przybierać litera a?
  Wymień wartości liczbowe litery h itd.

 2. Cel: oblicznie sumy liczb lub różnicy liczb
  b+c = , 87 - d=, itd ( uczniowie zapisują działania które potrafią obliczyć, konkurs kto napisze i obliczy najwięcej działań.
  UWAGA: Dwa ostatnie szeregi liczb na polu różowym stworzyłem dodatkowo, można je opuścić.

 3. Cel: rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych
  Np. W klasie jest d nowych słowników ortograficznych i g starych. Ile słowników jest razem?
  W zależności od przyjętych wartości liczbowych podanych w zadaniu uczniowie różnie rozwiązują to zadanie. Tak skonstruowane zadanie ma wiele poprawnych rozwiązań. itp.
  Ułóż zadanie tekstowe do wzoru: d+e=, lub 200 - a =, (c+d)*h itp.

 4. Cel: liczby spełniające podany warunek
  Podaj wartości liczbowe litery a, które spełniają warunek a<30
  Podaj wartości liczbowe litery f, które spełniaja warunek f-7>9

 5. Cel: mnożenie liczb 7*h=, b*e=, itd ( nauczyciel zapisuje jeden wzór na tablicy,
  a uczniowie mają sporo pracy i ćwiczeń do wykonania)

 6. Cel: dzielenie liczb b : 9 = itd

 7. Cel: kolejność wykonywania działań
  Oblicz: (h-e)*4,
  i - e * h =
  230 + a -131 itp. (Możliwości jest nieskończenie wiele)

 Podane przykłady mają jedynie zainspirować do tworzenia nowych, ciekawych ćwiczeń matematycznych.
Z tablicami takimi pracuję już od 8 lat i naprawdę ułatwiają mi pracę, usprawniają prowadzenie zajęć matematycznych. Oczywiście stworzyłem sobie jeszcze inne tablice, na wzór tych powyższych, aby mieć dostęp do zakresu liczbowego w jakim uczniowie poruszają się w klasie trzeciej. Takie tablice można również wykorzystać w klasach starszych, odpowiednio zmieniając zadania i samą tablicę. (ułamki, liczby dziesiętne itp).

 


Pytania i uwagi proszę kierować na mój adres e-mail

eszymaniec@wp.pl

mgr Edward Szymaniec -

nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Opolu

MGR EDWARD SZYMANIEC

 

.