Funkcje organiczne i menadżerskie realizowane

 przez dyrektora i kadrę pedagogiczną

MSZ w Brzegu.

 

 

Opracowała:

 

mgr Teresa Pilecka

Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego

im. Hanny Chrzanowskiej

w Brzegu

 

                Funkcje organiczne dyrektora MSZ w Brzegu w tym organizacyjna, opiekuńczo-wychowawcza, regulacyjna i inne: menadżerska (informacyjno – informatyczna, strategiczna, negocjacyjna, diagnostyczno-prognostyczna) determinowane są pod względem rodzaju i czasu przeznaczonego na nie, przede wszystkim tym, że:

1.      MSZ jest instytucją edukacyjną, wielokierunkową szkołą medyczną w województwie opolskim, z samodzielnymi budynkami, w których na trzech kierunkach: pielęgniarskim, terapii zajęciowej i dietetyki kształci się około 100 słuchaczy przy udziale 18 nauczycieli (dochodzących i zatrudnionych na stałe) z internatem dla 30 słuchaczy.

2.      W MSZ w Brzegu postawiono na:

-         demokratyczny styl zarządzania szkołą,

-         twórczość nauczycieli, słuchaczy, kadry kierowniczej, pracowników administracji i obsługi (w myśleniu i w działaniu), a przede wszystkim w urzeczywistnianiu tego co zwiększa efekty nauczania,

-         dobór, zatrudnienie i awansowanie według kompetencji i predyspozycji psychicznych,

-         realizację metod pedagogiki alternatywnej oraz programu Zdrowej szkoły,

-         indywidualność szkoły,

a)      (tradycje i jednocześnie dążenie do sprostania oczekiwaniom uczniów i rodziców z pewnym wyprzedzeniem na miarę potrzeb medycyny i pacjentów XXIw.)

b)      wprowadzono:

-         język angielski,

-         grafikę komputerową,

-         informatykę,  

c)      szkolenie uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do nowych zadań:

-         dobór i selekcję kandydatów już na wstępie rozmowy kwalifikacyjnej oraz badanie predyspozycji psychicznych i manualnych,

-         pomoc słuchaczom w indywidualnym rozwoju (uczniom zdolnym, uczniom z problemami),

-         na szeroką współpracę z Ośrodkami Terapii Zajęciowej w Polsce, Polskim Towarzystwem Dietetyki, Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży, WOM, Brzeskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Dolnośląskim Towarzystwem Dietetyki,

-         konsekwentne p/działanie i eliminowanie biurokratyzacji oraz skomputeryzowanie MSZ,

-         systematyczne zwiększanie partnerstwa w kierowaniu szkołą (kadry kierowniczej, nauczycieli) z jednoczesnym stawianiem na wysoki poziom, kulturę pedagogiczną     kadry kierowniczej i zespołu nauczycieli w sferze intelektualnej, emocjonalnej, wolicjonalnej i behavioralnej,

-         mechanizmy samoregulacyjne co daje względnie stały stan równowagi dzięki oddziaływaniu czynników wewnętrznych mimo stale zmieniających się warunków otoczenia i pozwala wprowadzać korekty i integrować nauczycieli , słuchaczy, pracowników administracji i obsługi wokół realizacji wspólnych celów i priorytetów,

-         wykorzystywanie konfliktów twórczych i różnego punktu widzenia tych samych spraw, do konfrontacji poglądów w kwestii funkcjonowania i rozwoju MSZ oraz wyboru priorytetów w działaniu , przy jednoczesnym spełnianiu przez nie funkcji identyfikacyjnej, motywacyjnej i innowacyjnej („ważne jest nie unikanie konfliktów ale przekształcanie ich na twórcze oraz ich rozwiązywanie” – T. Pasierbiński),

-         wprowadzanie innowacji pedagogicznych i kształtowanie innowacyjnego modelu szkoły poprzez: unikanie formalnego przydziału czynności a określenie celów i zadań operacyjnych, przyznawanie dużej samodzielności , systematyczny i wielostronny przepływ informacji , demokratyczna strategia kierowania uwzględniająca uspołecznienie planowania pracy i procesu decyzyjnego , klimatu partnerstwa , życzliwości, współpracy, kreatywności pedagogicznej tzn. syndromu autotransformacji, rozwój profesjonalny pracowników (język angielski, informatyka), uczenie komunikacji interpersonalnej i informacji zwrotnej użytecznie oraz stawianie na mechanizmy samoregulacyjne i przebudowywanie szkoły w drodze ustawicznego doskonalenia nauczycieli, słuchaczy, pracowników administracji i obsługi, stałej analizie i aktualizacji celów i zadań,

-         wypracowanie metod informacji zwrotnej z podmiotami i decydentami Służby Zdrowia, Oświaty i Wychowania...

-         poszerzanie autonomii MSZ i dyrektora MSZ poprzez zwiększanie:

a)      kompetencji dyrektora, Rady Pedagogicznej,

b)      środków finansowych na koncie Środków Specjalnych co umożliwia realizację priorytetów szkoły niezależnie od środków przeznaczanych przez Urząd Marszałkowski,

c)      współpracy ze środowiskiem lokalnym i zawodowym.

 

Funkcję menadżerską  (organizacyjną, negocjacyjną, informacyjno- informatyczną, strategiczną, diagnostyczno-prognostyczną) jako dyrektor MSZ realizuje poprzez:

-         organizację pracy MSZ (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, rodziców i innych podmiotów),

-         twórcze myślenie, działanie i urzeczywistnianie celów (języki obce, informatyka, pracownie: komputerowa, dietetyczna, terapii zajęciowej, anatomiczna; zwiększanie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń MSZ, informacji zwrotnej użytecznie, innowacyjności, kultury pedagogicznej),

-         stałe doskonalenie funkcji organicznych dyrektora i zwiększanie kwalifikacji ludzkich, technicznych i koncepcyjnych oraz umiejętności i zdolności interpersonalnych (rozpoznawanie postaw, reakcji, oczekiwań), zdobywania informacji (dyplomacja), podejmowania trafnych decyzji oraz wrażliwości moralnej, etycznej i estetycznej,

-         dostrzeganie i wykorzystywanie w codziennej pracy potencjału twórczego tkwiącego w ludziach (ich mocnych stron, uzdolnień, talentów),

-         osiąganie sukcesów poprzez stwarzanie nauczycielom, słuchaczom i pracownikom administracji i obsługi możliwości rozwoju i twórczości,

-         negocjacje z decydentami, podmiotami w szkole, środowiskiem lokalnym dotyczące współpracy i korzyści dla obu stron oraz negocjacje w przypadku konfliktów interpersonalnych,

-         otwartość na innowacje (analiza ich pod względem efektów oraz wyboru najbardziej przydatnych w kształceniu medycznym),

-         stosowanie innowacji w praktyce dydaktycznej oraz doskonalenie własnego warsztatu  pracy,

-         zachęcanie, inspirowanie, stymulowanie do efektywnej pracy (plany perspektywiczne: diagnostyczne, prognostyczne, strategia działania, organizacja pracy własnej),

-         motywowanie podmiotów szkoły do wspólnej realizacji celów i zadań, do osiągania sukcesów w mikro i makroskali,

-         twórcze i otwarte nastawienie do ludzi (podmiotów szkoły i decydentów),

-         twórcze i otwarte nastawienie do pracy (własnej, cudzej, wspólnej – jej docenianie werbalne, niewerbalne, finansowe, motywacyjne oraz dokumentowanie pracy i sukcesów: zdjęcia, karty ocen, nagrody dyrektora i nadzoru),

-         stosowanie systemu informacyjno-informatycznego, który umożliwia rejestrowanie, przetwarzanie , przechowywanie i udostępnianie danych (z zastosowanie komputera, oraz informacji deskryptywnych i imperatywnych),

a)      spotkania informacyjne dyrektora z nauczycielami, dyrektora z kadrą kierowniczą i dyrektora ze słuchaczami,

b)      wykorzystywanie komputera do uzyskiwania informacji administracyjno-finansowych, prawnych, personalnych, pedagogicznych, merytorycznych,

-         strategiczne planowanie z dużym wyprzedzeniem , bieżącą korektą, patrzeniem w przyszłość – wizją MSZ na dziś i jutro,

-         strategiczne przewidywanie uwzględniające alternatywne sposoby rozwiązań by cele MSZ mogły być zrealizowane,

-         strategiczne wypracowywanie obrazu MSZ w Brzegu w województwie, w kraju i za granicą tzw. image MSZ,

-         strategiczne (w znaczeniu mikro) koncepcje działań uwzględniające różne posunięcia decydentów, przewidywanie i ustalanie reguł postępowania dla różnych możliwych zdarzeń (m.in. zmniejszanie ilości kierunków, słuchaczy, zawieszanie i wprowadzanie nowych kierunków) oraz związana z tym zmiana struktury organizacyjnej MSZ,

-         strategiczne otwarcie na ryzyko jako szansy reagowania inaczej, by szybciej przezwyciężać różne ograniczenia wynikające z braku przepisów prawnych i środków finansowych (środki specjalne wykorzystywane dla nauczycieli , poprawy bazy dydaktycznej i materialnej MSZ, wprowadzania innowacji, integracji podmiotów wokół celów i zadań, „granie” zręczne i umiejętne z zachowaniem przepisów i dyplomacji, etyki i moralności, twórcze i efektywne,

-         strategiczne działanie ofensywne, integracyjne ukierunkowane na maksymalne zaspokajanie celów MSZ a następnie oczekiwań słuchaczy, nauczycieli, decydentów,

-         diagnostyczno-prognostyczną analizę i ocenę:

1.      realizację wizji MSZ,

2.      priorytetów, czynników, które w sposób najsilniejszy maja wpływ na jej rozwój,

3.      możliwości dydaktycznych, naukowych, innowacyjnych MSZ w oparciu o zasoby ludzkie, materialne, postawy, zainteresowania, motywacje,

4.      podjętych i realizowanych decyzji strategicznych z uwzględnieniem wprowadzania korekt w elementach planu strategicznego co do czasu, środków i rozważanie alternatywnych rozwiązań,

5.      twórczości i innowacyjności podejmowanej przez podmioty MSZ pod kątem skuteczności, efektywności, nakładów sił, środków oraz osiąganych sukcesów dydaktycznych (pedagogika alternatywna), wychowawczych (Zdrowa szkoła, promocja zdrowia), menadżerskich (kadry kierowniczej, nauczycieli, słuchaczy),

6.      własnej pracy dyrektora pod względem kształtowania cech menadżera oświatowego pod kątem:

odwagi – ryzykanctwa,

twórczości – nowatorstwa,

elastycznego myślenia – działania,

kreatywności – sukcesów,

znajomości przepisów, zarządzeń, programów – ich realizacji w codziennej pracy,

własnego warsztatu pracy jako nauczyciela – dyrektora

wzbogacania – prezentowania

7.      ćwiczenie tzw. „pozytywnego sprzężenia zwrotnego” jako szansy uświadomienia sobie obecnych mocnych i słabych stron,

8.      analiza czynników, które szkodzą dyrektorowi,

9.      wykorzystywanie konfliktów twórczych – rzeczowych aby spełniały funkcję:

-         identyfikacyjną (sprzyjały racjonalnemu kierowaniu zachowaniem kadry kierowniczej, nauczycieli, słuchaczy,

-         motywacyjną (były zdrową rywalizacją kompetencji, pomysłów),

-         innowacyjną (pozwalały wprowadzać i wdrażać do praktyki szkolnej pożądane i oczekiwane zmiany oraz sprzyjały twórczej aktywności pedagogicznej i wychowawczej każdego nauczyciela aby pobudzały, sankcjonowały i nagradzały zachowania nowatorskie, rozwiązywały problemy, ulepszały metody, zwiększały efekty pracy, współpracy, uczyły odpowiedzialności za słowa, czyny podjęte i nie podjęte działania).

 

Z działań kierowniczych najczęściej powtarzający się w pracy dyrektora MSZ w Brzegu jest funkcja strategiczna wchodząca w skład działań menadżerskich.

 

I.                    Czynnik czasu przeznaczony na funkcje organiczne dyrektora:

- funkcja organizacyjna                           - 40%,

- funkcja opiekuńczo-wychowawcza             - 20%,

- funkcja regulacyjna                                           - 40%.

 

II.                 Czynnik czasu przeznaczony na funkcje menadżerskie dyrektora:

- funkcja organizacyjna                           - 20%,

- funkcja negocjacyjna                            - 10%,

- funkcja strategiczna                                          - 40%,

- funkcja informacyjno-informatyczna            - 10%,

- funkcja diagnostyczno-prognostyczna            - 20%.