Egzamin z przygotowania zawodowego

Terapeuta Zajęciowy

 

Materiały pomocnicze

 

Opracowała:

 

mgr Teresa Pilecka

Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego

im. Hanny Chrzanowskiej

w Brzegu

 

Egzamin z przygotowania zawodowego

Medyczne Studium Zawodowe w Brzegu – Terapeuta Zajęciowy

 

 

Zadanie egzaminacyjne nr ...................

 

Instrukcja dla zdającego:

 

Podczas pięciogodzinnego dyżuru wykonaj zadanie egzaminacyjne obejmując działaniami terapeutycznymi wylosowanych pacjentów, udokumentuj swoje działania wg przyjętego wzoru.

Po zakończeniu części praktycznej udziel odpowiedzi na załączone w kopercie zadania teoretyczne.

Podstawą oceny Twojej pracy będą znane Ci kryteria oceniania.

 

 

Dane o podopiecznych:

 

I.

1. Imię i nazwisko            ....................................

2. Data urodzenia            ....................................

3. Rozpoznanie lekarskie ..........................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................

4. Numer sali .....................

 

II.

1. Imię i nazwisko            ....................................

2. Data urodzenia            ....................................

3. Rozpoznanie lekarskie ..........................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................

4. Numer sali .....................

 

 

Polecenia dla zdającego:

 

1.       Oceń stan bio-psycho-społeczny, możliwości i zainteresowania pacjentów.

2.       Zaplanuj rodzaj terapii adekwatnie do stanu zdrowia, możliwości, zainteresowań pacjentów.

3.       Wykonaj zaplanowane formy terapii zajęciowej.

4.       Oceń przydatność i skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych.

5.       Dokonaj samooceny swojej pracy.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

R e g u l a m i n

Egzaminu z przygotowania zawodowego dla kierunku Terapeuta Zajęciowy

W Medycznym  Studium Zawodowym w Brzegu.

(na podstawie zarządzenia nr 1 MEN z dnia 20 I 1993r. w sprawie zasad

przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego Dz.U. MEN 1/93).

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

1.       Celem egzaminu jest stwierdzenie stopnia opanowania przez uczniów treści nauczania teoretycznego i umiejętności zawodowych w zakresie określonym w charakterystyce zawodowej absolwenta dla zawodu Terapeuta zajęciowy, zawartych w Podstawach Programowych Kształcenia w zawodzie Terapeuta Zajęciowy.

2.       Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.

3.       Egzamin z przygotowania zawodowego odbywa się w ostatnich dziesięciu dniach przed planowanym zakończeniem roku szkolnego.

4.       Egzamin przeprowadza się w placówce, w której uczniowie odbywali zajęcia praktyczne.

5.       Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną w macierzystej szkole lub przed komisją powołaną przy organie prowadzącym .

Wolę zdawania egzaminu przed wybraną komisją uczniowie potwierdzają w formie pisemnej deklaracji najpóźniej w dniu dopuszczenia do egzaminu.

6.       Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej przeprowadzonych łącznie w jednym dniu. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się z udziałem pacjentów , podopiecznych.

7.       Egzamin polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sformułowanego w sposób wymagający od ucznia zastosowania zdobytych umiejętności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z chorym (podopiecznym), praktycznego rozwiązania zadania oraz uzasadnienia przyjętego rozwiązania.

8.       Zadania egzaminacyjne przygotowują członkowie komisji egzaminacyjnej, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

9.       Losowanie zadań egzaminacyjnych odbywa się w dniu egzaminu w obecności komisji egzaminacyjnej.

10.   Uczniowie obowiązani są rozwiązać zadanie w trakcie egzaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg egzaminu

 

 

1.       Czas trwania egzaminu 5 godzin.

2.       Część praktyczna egzaminu trwa 4,5 godziny, część teoretyczna 30 minut.

3.       Godzina rozpoczęcia egzaminu 8.00, godzina zakończenia 13.00.

4.       O godzinie 7.45 uczniowie losują zadania egzaminacyjne.

5.       Przerwa śniadaniowa dla zdającego trwa 20 minut.

6.       Zadanie egzaminacyjne zawiera: nazwę placówki, numer sali (pokoju), imiona i nazwiska pacjentów (podopiecznych), wiek i rozpoznanie lekarskie.

7.       W czasie egzaminu uczniowie powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:

-          znajomością stanu zdrowia, możliwości, zainteresowań pacjentów,

-          planowaniem rodzaju terapii adekwatnie do możliwości stanu psycho-fizycznego i zainteresowań pacjentów,

-          przeprowadzeniem zajęć terapeutycznych,

-          wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych,

-          poprawnym komunikowaniem się z pacjentami i personelem placówki,

-          współpracą z zespołem terapeutycznym,

-          przestrzeganiem przepisów BHP,

-          oceną przydatności i skuteczności podejmowanych działań terapeutycznych,

-          samooceną przeprowadzonych zajęć,

-          pisemnym opisem swojej pracy z uzasadnieniem celowości zastosowanych metod terapii,

-          wiedzą teoretyczną z zakresu terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki, socjologii, patologii.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

1.       Uczniowie, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskują dyplom i kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy.

2.       Uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych, mogą przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

3.       Uczniowie, którzy uzyskali ocenę niedostateczną z egzaminu zawodowego, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie dodatkowym najpóźniej do 15 września tego samego roku kalendarzowego.

4.       Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w terminie dodatkowym i otrzymali ocenę niedostateczną powtarzają ostatni rok nauki na kierunku Terapeuta Zajęciowy.

5.       Od oceny końcowej ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną zdającym nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między uczniami / słuchaczami, a komisją wynikające ze stosowania przepisów regulaminu egzaminu rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

 

A R K U S Z

INDYWIDUALNEJ OPIEKI I AKTYWIZACJI

 

Nazwisko i imię:

.........................................................................................

 

Data urodzenia:

........................................................................................

 

Stan cywilny:

..................................................

 

Rodzina – opiekun prawny:

Nazwisko i imię:

......................................................................................

Adres

......................................................................................

......................................................................................

 

 

 

.............................................................

Imię i nazwisko osoby zdającej


Kryteria oceny egzaminu z przygotowania zawodowego – zawód Terapeuta Zajęciowy

L.p.

Kryteria szczegółowe

Norma

Punktacja

1.

Znajomość stanu zdrowia, możliwości psycho-fizycznych i zainteresowań pacjentów.

Dokładna znajomość stanu podopiecznych

2

Znajomość niezbędna do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych

1

Brak znajomości stanu zdrowia, możliwości, zainteresowań pacjentów

0

2.

Umiejętność komunikowania się z pacjentami.

Wysoki poziom umiejętności komunikowania się z pacjentami w zależności od wieku i stanu psycho-fizycznego

2

Umiejętność komunikowania wystarczająca do określenia problemów pacjenta i zaplanowania terapii

1

Błędy w komunikowaniu uniemożliwiające ustalenie diagnozy, zaplanowanie terapii i realizację zadań

0

3.

Dobór metod i form terapii do możliwości stanu psychofizycznego i zainteresowań podopiecznych

Samodzielny i trafny dobór form terapii

2

Dobór właściwych form terapii po ukierunkowaniu przez nauczyciela

1

Planowane zajęcia terapeutyczne nieadekwatne do stanu i możliwości pacjenta

0

4.

Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych

Samodzielne, sprawne, atrakcyjne przeprowadzenie zajęć terapeutycznych

2

Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z niewielką pomocą nauczyciela

1

Duże braki w umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć terapeutycznych

0

5.

Ocena przydatności i skuteczności prowadzonych zajęć terapeutycznych i edukacyjnych

Duża skuteczność przeprowadzonych zajęć 

2

Mniejsza skuteczność zajęć terapeutycznych

1

Brak efektów oddziaływań terapeutycznych

0

6.

Samoocena przeprowadzonych zajęć

Pełna, samodzielna, obiektywna ocena przeprowadzonych zajęć

2

Mało precyzyjna i nie w pełni obiektywna ocena przeprowadzonych zajęć

1

Brak umiejętności dokonania samooceny

0

7.

Postawa uczennicy wobec pacjentów i współpracowników

Duże zaangażowanie, życzliwość, takt, umiejętność współpracy, gotowość do zachowań empatycznych

2

Życzliwość, gotowość pomagania, tolerancja dobra współpraca

1

Brak zainteresowania problemami pacjentów, brak współpracy z zespołem terapeutycznym

0

8.

Przestrzeganie zasad BHP

Pełna znajomość i przestrzeganie zasad we wszystkich sytuacjach

2

Niewielkie uchybienia dotyczące przestrzegania zasad BHP

1

Duże uchybienia dotyczące przestrzegania zasad BHP

0

9.

Wiadomości teoretyczne

Wyczerpujące omówienia tematu

4

Omówienie większości treści

2

Duże braki dotyczące podstawowych wiadomości teoretycznych

0

10.

Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej

Bardzo wysoki poziom wiedzy poza programowej wykorzystywanej we wszystkich sytuacjach praktycznych

2

Duży zasób wiedzy programowej wykorzystywany w sytuacjach typowych

1

Duże braki w wiadomościach utrudniające działania praktyczne

0

Punktacja:

Ocena:                                   ilość punktów:

Celujący                                                22

Bardzo dobry                      21-19

Dobry                                     18-16

Dostateczny                         15-13

Dopuszczający                       12-10

Niedostateczny                      9-0

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał maksymalną ilość punktów (22) prezentuje wiedzę i umiejętności ponadprogramowe, proponuje i realizuje własne nowatorskie i oryginalne metody: techniki terapii (ergoterapii, kulturoterapii) w sytuacjach trudnych, nietypowych.