Plan Rozwoju Zawodowego

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:       Krzysztof Magiera

 

Nazwa szkoły:                   Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie

Terminarz:

 

1) data rozpoczęcia stażu:     1 września 2000r

2) termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego...............................................................................................

3) termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu ............................................................................

4) termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego ..................................................................

5) termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej .........................................................................................................

6) termin nadania stopnia nauczyciela  .......................................................................................................................

7) data zakończenia stażu:    31 maj 2001r

 

Konkurs matematyczny o tematyce ekologicznej

 

Cele

Ogólne

Zadania

Osoby wspomagające

Formy realizacji

Materiały pomocnicze

1. Uczulenie uczniów na wartość i piękno przyrody, ukazanie zagrożeń dla przyrody.

2. Zdobycie nowych i rozwijanie posiadanych umiejętności matematycznych

 

Zorganizowanie całorocznego konkursu o tematyce ekologicznej.

Anna Jelenkowska – nauczycielka matematyki

Zadaniada – rozwiązywanie zadań przez uczniów klas IV a i b raz w miesiącu, w ostatnią środę. Prowadzenie punktacji i wyłonienie szóstki finalistów.

Wielki Finał – finał konkursu drugi czwartek maja.

1.Zielone zadania-WSiP Warszawa 1996

2.Zbiory zadań – różne

 

Spodziewane efekty

Sposób dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uwagi

1.Uczestnictwo w konkursie

 

 

 

Listy uczestników konkursu rozwiązujących zadania

Od września do kwietnia

 

2. Rozszerzenie umiejętności matematycznych.

 

 

 

 

Zestawienia wyników kolejnych etapów konkursu

Od września do maja

 

 

 

 

 

 

Nauka gry w szachy

 

Cele

Operacyjne

Zadania

Osoby wspomagające

Formy realizacji

Materiały pomocnicze

Uczniowie potrafią rozegrać, zgodnie z zasadami partię szachów

Nauczenie zasad gry w szachy i ćwiczenia praktyczne

Teresa Budzan – kierownik świetlicy

Nauka gry w szachy, raz w miesiącu.

Zorganizowanie turnieju szachowego

Kodeks szachowy

Podręczniki gry w szachy – różne

Szachownica ścienna

Komplety szachów

 

Spodziewane efekty

Sposób dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uwagi

1.Uczniowie znają reguły szachów

 

 

Obserwacja rozgrywek i zapis przykładowej partii

Każdy miesiąc – jedna godzina

Maj – rozgrywki ogólnoszkolne

 

2. Uczniowie lubią grać w szachy i spędzają przy nich wolny czas

 

 

Obserwacja dzieci podczas zajęć i w świetlicy szkolnej po lekcjach

Cały rok

 

 

Stworzenie witryny internetowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Łosiowskiej (TMZŁ)

 

Cele

ogólne

Zadania

Osoby wspomagające

Formy realizacji

Materiały pomocnicze

Zaistnienie TMZŁ w Internecie

Zebranie i publikacja informacji na temat Ziemi Łosiowskiej

Członkowie TMZŁ

Stworzenie, rozbudowa  i administrowanie witryną TMZŁ

Materiały historyczne i bieżące na temat Ziemi Łosiowskiej

Literatura informatyczna- różna

 

Spodziewane efekty

Sposób dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uwagi

Zaistnieje TMZŁ w Internecie

Ogólnodostępna witryna w Internecie

Powstanie pierwszej strony – listopad

Zbieranie materiałów i uaktualnianie witryny – cały czas

Gotowa witryna - maj

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie zawodowe – kursy

 

Spodziewane efekty

Nazwa kursu

Termin realizacji

Prowadzący

1.Poznanie zasad administrowania i organizowania pracy szkolnej pracowni internetowej

Kurs D – Opiekun szkolnej pracowni internetowej

16 – 21 października

WODiP Opole

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania sieci komputerowej na lekcjach matematyki

Kurs C – komputer w matematyce

 

WODiP Opole

3. Przygotowanie do tworzenia projektów regionalnych w Internecie

Opolszczyzna 2000

 

WODiP Opole

 

 

Udział w doskonaleniu nauczycieli – zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla nauczycieli PSP

 

Cele

operacyjne

Zadania

Osoby wspomagające

Formy realizacji

Materiały pomocnicze

Nauczyciele potrafią używać elementów pakietu Works

Wskazanie korzyści wynikających z technologii informacyjnej

Nauka obsługi wybranych programów

 

Kurs podstawowej obsługi komputera

Kurs podstaw edytora i arkusza kalkulacyjnego

Literatura informatyczna - różna

 

Spodziewane efekty

Sposób dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uwagi

Nauczyciele potrafią sporządzić dokumenty za pomocą komputera, użyteczne w ich pracy

Wykonanie dokumentów przy pomocy komputera

Od listopada do marca

 

 

 

 

 

 

Udział w doskonaleniu nauczycieli - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla nauczycieli Gimnazjum

 

Cele

Ogólne

Zadania

Osoby wspomagające

Formy realizacji

Materiały pomocnicze

Nauczyciele potrafią otworzyć witrynę internetową online, zapisać w komputerze i udostępnić uczniom

Zaprezentowanie zawartości informacyjnej Internetu i pokazanie możliwości korzystania z niej

 

Prezentacja wybranych witryn WWW.

Nauka ściągania i udostępniania uczniom witryn internetowych

Literatura informatyczna – różna

 

Spodziewane efekty

Sposób dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uwagi

Zgromadzenie zawartości ciekawych witryn w komputerach szkolnych

Spis zgromadzonych zasobów

Wykaz przeprowadzonych lekcji

Październik

 

 

 

 

 

 

Publikacje konspektów i scenariuszy lekcji

 

Cele

ogólne

Zadania

Osoby wspomagające

Formy realizacji

Materiały pomocnicze

Udostępnienie efektów swojej pracy innym

Opracowanie konspektów i scenariuszy lekcji i opublikowanie ich

 

Publikacja w Internecie

Literatura różna

 

Spodziewane efekty

Sposób dokumentowania efektów

Termin realizacji

Uwagi

Korzystanie z moich przemyśleń i osiągnięć przez innych nauczycieli

Zapis komentarzy i dyskusji z odbiorcami publikacji

Od listopada