Programy użytkowe w środowisku Windows:

wybrane problemy

 


Wprowadzenie

We wszystkich programach nauczania przedmiotu elementy informatyki oraz informatyka obowiązujących w gimnazjach, szkołach średnich zawodowych i ogólnokształcących, w ramach hasła Programy użytkowe, występują edytory tekstów, edytory grafiki, arkusze kalkulacyjne i bazy danych. Programy te umożliwiają realizację podstawowego celu kształcenia informatycznego jakim jest przekazywanie wiadomości i ukształtowanie umiejętności w zakresie analizowania i rozwiązywania problemów oraz gromadzenia, wyszukiwania i przetwarzania informacji z wykorzystaniem metod i środków informatycznych. Po zakończeniu kursu informatyki uczeń winien umieć min. rozwiązywać problemy poprzez dokonanie wyboru i zastosowanie typowych programów użytkowych :

Śledząc rozwój systemów operacyjnych, trudno nie zauważyć dominującej roli środowiska Windows, które począwszy od Windows 3.x poprzez Windows 9x i Windows NT 0x, a w najbliższej przyszłości Windows 2000, staje się najbardziej powszechnym środowiskiem pracy nie tylko na najpopularniejszych na świecie komputerach kompatybilnych z IBM PC. Celowa więc wydaje się realizacja programu nauczania przedmiotu elementy informatyki czy informatyka z wykorzystaniem programów narzędziowych pracujących w środowisku Windows. Zalety wspomnianego interfejsu pozwalają nie tylko na prostą, intuicyjną obsługę każdego z programów, umożliwiają także wymianę informacji między różnymi aplikacjami oraz wykorzystywanie w dowolnym programie efektów pracy z innego, co ma istotne znaczenie także dla rozwoju współpracy grupowej.

Powrót


Czego i jak uczyć?

Pewne umiejętności, które winien posiąść uczeń po kursie obsługi programów narzędziowych mają charakter uniwersalny i powinny wystąpić w procesie nauczania obsługi wszystkich lub większości aplikacji, należą do nich w szczególności:

Powrót


OBSŁUGA EDYTORA TEKSTU

Podstawowym zadaniem podczas redagowania tekstu z użyciem komputera jest rozwiązywanie technicznych problemów opracowywania tekstu. Redagowanie merytoryczne czy uzgadnianie treści nie jest problemem informatycznym niemniej jednak stanowi istotny element całego procesu redagowania. Z tego powodu na zajęciach z edytorem należy wykorzystywać teksty gotowe lub takie, w których wszelkie zagadnienia merytoryczne zostały wyjaśnione na innych przedmiotach, niekoniecznie na języku polskim. Celowe może tu być wykorzystanie tradycji, specyfiki szkoły, można również wykorzystać indywidualne zainteresowania uczniów. Warto zająć się redagowaniem typowych dokumentów tj.: życiorysy, podania, notatki, pisma urzędowe oraz teksty pisane wierszem. Należy również nauczyć ucznia tworzenia bardziej złożonych dokumentów, wstawiania takich obiektów jak tabele, rysunki itp.

Poza umiejętnością poprawnego wprowadzania tekstu uczeń winien umieć:

Celem nauczania powinno być wyrobienie u ucznia dobrych nawyków edytorskich oraz zapoznanie ucznia z możliwościami nowoczesnych edytorów tekstów. Najistotniejsze jednak jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne, wyszukiwanie tych elementów formatu tekstu, które w danym momencie są mu potrzebne. Edytory pracujące w środowisku Windows, mają te przewagę nad innymi, że wspomniane cele uzyskuje się dzięki dość uniwersalnej wiedzy jak również uniwersalnym umiejętnościom. Celowe wydaje się wykorzystanie do nauczania edytora systemowego np. WordPad lub, jeśli to możliwe edytora Microsoft Word z pakietu Office. Można oczywiście wykorzystać inny, dowolny edytor, niemniej jednak należy uznać fakt, że standard tworzony przez Worda obowiązuje we wszystkich spotykanych dzisiaj edytorach.

Powrót


OBSŁUGA EDYTORA GRAFIKI

Podstawowym celem jaki towarzyszyć winien nauczaniu obsługi edytora graficznego jest wyrobienie u ucznia umiejętności tworzenia obróbki i wykorzystywania także gotowych elementów graficznych, w szczególnych przypadkach tworzenie prezentacji graficznych. Umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami nie wolno utożsamiać ze zdolnościami plastycznymi.

Po kursie obsługi edytorów graficznych uczeń winien umieć:

Naukę obsługi edytorów graficznych można oprzeć o pakiet Corel Draw w skład którego wchodzi zarówno edytor grafiki wektorowej jak i edytor grafiki bitowej. W pewnych sytuacjach sensowne jest wykorzystanie do realizacji wymienionych celów różnych edytorów graficznych np. edytora systemowego Paint, w którym z powodzeniem można poznać zasady tworzenia i obróbki grafiki bitowej oraz edytorów wewnętrznych Worda i Excela umożliwiających poznanie zasad tworzenia i obróbki grafiki wektorowej. Środowisko Windows umożliwia więc realizację nauki obsługi edytorów graficznych w bardzo ciekawy sposób tj. przez włączenie nauki obsługi tych edytorów w proces poznawania innych programów narzędziowych. W tym ostatnim przypadku celowe jest wykorzystanie biblioteki rysunków ClipArt oraz aplikacji wewnętrznej Worda służącej do tworzenia graficznych efektów tekstowych czyli WordArta.

W uzasadnionych przypadkach można również wzbogacić naukę obsługi edytorów graficznych o obsługę typowego programu służącego do tworzenia prezentacji graficznych jakim jest np. Microsoft PowerPoint z pakietu Office lub wykorzystać do tego celu arkusz kalkulacyjny np. Microsoft Excel z pakietu Office.

Powrót


OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO

Arkusz kalkulacyjny jest programem umożliwiającym przetwarzanie i przechowywanie dużej ilości danych. Służy także do opracowywania tych danych, ich szybkiej aktualizacji i prezentacji graficznej. Jest programem wykorzystującym wcześniej zdobyte wiadomości dotyczące np. wprowadzania i formatowania tekstu, co wcale nie oznacza, że w pewnych sytuacjach nie może być wprowadzany przed edytorami tekstu i grafiki, jako program pierwszego kontaktu.

Po kursie nauki obsługi arkusza kalkulacyjnego uczeń winien umieć:

Arkusz kalkulacyjny jest drugim po edytorze tekstu, najczęściej wykorzystywanym programem narzędziowym. Nauka obsługi tego programu jest bardzo interesująca ze względu na dużą dynamikę arkusza związaną z dużą ilością obliczeń.

Dobierając arkusze ćwiczeniowe, warto wykorzystywać zainteresowania uczniów, specyfikę środowiska uczniowskiego, lokalnego tak, żeby rozwiązywane problemy nie były problemami sztucznymi, a ich potrzeby nie trzeba było uzasadniać. Takie postawienie sprawy zwiększa zaangażowanie uczniów w realizację ćwiczeń i bardziej motywuje do zdobywania wiedzy i umiejętności. Środowisko Windows daje duże możliwości, szczególnie wymiany informacji między poszczególnymi aplikacjami. Korzystając np. z Microsoft Excel z pakietu Office jako programu do nauki obsługi arkusza kalkulacyjnego możemy wykorzystać obiekty tworzone w innych aplikacjach np.: rysunki z Painta czy teksty i tabele z Worda.

Powrót


OBSŁUGA BAZY DANYCH

W dzisiejszych czasach, kiedy musimy uporać się z obróbką ogromnej liczby informacji, obsługa systemów zarządzania bazami danych wydaje się niezbędnym elementem edukacji informatycznej.

Dobierając przykładowe bazy należy, jak zawsze uwzględniać specyficzne potrzeby środowiska uczniowskiego, tradycje itp.

Po kursie zarządzania bazami danych uczeń winien umieć:

Podstawową aplikacją umożliwiającą naukę zarządzania systemami baz danych w środowisku Windows jest Microsoft Access z pakietu Office. Łatwo jednak zauważyć, że wszystkie zagadnienia zawarte w programie można zrealizować
w oparciu o arkusz kalkulacyjny
Microsoft Excel z pakietu Office, co przy ograniczonej ilości godzin nauczania przedmiotu elementy informatyki czy informatyka, wydaje się rozwiązaniem rozsądnym. W przypadku korzystania z systemu Windows 3.x, można z powodzeniem wykorzystać systemową, kartotekową bazę danych.

Powrót


Jak i co oceniać?

Ogólne kryteria oraz wymagania na poszczególne oceny winny być podane uczniowi na początku roku szkolnego, a wymagania szczegółowe dotyczące danego zakresu materiału, należy omówić na początku każdego kursu. Dotyczy to oczywiście także oceniania wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programów użytkowych.

Oto przykład wymagań związanych z obsługa edytorów tekstu:

Poziom podstawowy

Uczeń umie:

Poziom pełny

Uczeń dodatkowo umie:

Powrót


Oto przykładowe zadania sprawdzające stopień opanowania wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi edytora Microsoft Word.

 

1. Ustaw wszystkie marginesy na stronie na 2 cm.

2. Zredaguj odpowiednie nagłówki i stopki (inne dla pierwszej strony).

3. Przepisz poniższy tekst, sformatuj odpowiednio czcionkę, akapit i nagłówek tekstu:

To jest Nagłówek 1, wybrany z pola STYLE.

Ten fragment jest pisany czcionką Times New Roman, a ten pochyłą czcionką Curier New CE. To jest pogrubiona czcionka Arial CE. Cały akapit jest napisany czcionką o rozmiarze 14 i jest wyjustowany. LEWE DOLNE WCIĘCIE wynosi 1,6 cm Wyrazy są dzielone na sylaby w sposób automatyczny.

TEN AKAPIT JEST WYŚRODKOWANY!!!

... a ten wyrównany do prawego wcięcia.

 

4. Przepisz i ponumeruj następującą listę, możesz zastąpić numerowanie odpowiednim wyliczaniem, zwróć uwagę na formaty czcionek.

 

 1. Europa. Kontynent na półkuli północnej...
  1. POLSKA, Rzeczpospolita Polska. Państwo w środkowej Europie...
   1. WARSZAWA, stolica Polski, miasto wojewódzkie, nad Wisłą...
   2. BRZEG, miasto w województwie opolskim, nad Odrą...

  2. NIEMCY, Deutschland, Republika Federalna Niemiec (RFN)...
   1. BERLIN, stolica Niemiec (1871-1945 i od 1991), port nad Sprewą, przy ujściu do Haweli...

 2. Azja. Największa część świata...
  1. JAPONIA, Nihon, Nippon. Państwo w Azji Wschodniej, na Wyspach Japońskich...
   1. TOKIO, stolica Japonii...

 3. Afryka. Kontynent położony w większości na półkuli wschodniej, po obu stronach równika...

5. Sporządź następującą tabelkę, sformatuj odpowiednio czcionki i krawędzie (możesz użyć autoformatu), ustaw właściwe tabulatory w komórkach.

 

 

 

Wiosna

Lato

Jesień

Zima

 

Encyklopedie

154,34

100,2

200,2

222,22

 

Poradniki

81,56

91,13

77,77

99,9

 

Słowniki

221,00

65,65

123,34

111,11

 

 

6. Wstaw odpowiedni rysunek, oraz poniższy tekst odpowiednio go formatując. Do uzyskania odpowiedniego efektu wykorzystaj tabele. Zauważ, że pewne fragmenty tekstu powtarzają się.

 

 

 

 

(ten rysunek nosi nazwę party.wfm)

Piosenka przedszkolaka

1. Powiedz Jasiu, powiedz Olu,

gdzie tak miło, gdzie tak miło jak w przedszkolu.

ref.

Bo przedszkole uczy bawi nas,

bo w przedszkolu miło płynie czas.

2. Pani patrzy na nas z boczku,

jak stawiamy, jak stawiamy domki z klocków.

ref.

Bo przedszkole uczy bawi nas,

bo w przedszkolu miło płynie czas.

 

 

7. Sprawdź pisownię całego tekstu, utwórz własny słownik.

8. Zabezpiecz dokument hasłem i wypełnij metrykę pliku (właściwości).

UWAGA!

Przy formatowaniu całego dokumentu, możesz wykorzystać również inne znane Ci elementy formatu np. kolor.

Powrót


Uwagi końcowe

Treści kształcenia zawarte w haśle Programy użytkowe, można realizować w oparciu o znane i często bardzo popularne programy pracujące pod systemem operacyjnym DOS tj.:

jednak w czasach kiedy środowisko Windows stało się dominującym środowiskiem pracy na komputerach kompatybilnych z IBM PC oraz Apple Macintosh, trudno nie uwzględnić możliwości realizacji wspomnianych treści w oparciu ten, jakże intuicyjny i prosty w obsłudze, interfejs graficzny. Poza wspomnianymi zaletami za realizacją w środowisku Windows haseł programowych, przemawia unifikacja podstawowych czynności obsługowych całego systemu jak i każdej aplikacji z osobna.

Podstawowym zadaniem szkoły jest wyposażenie ucznia w odpowiednia wiedzę i umiejętności. Ważne jest, aby ta wiedza i te umiejętności były przydatne w teraźniejszym i przyszłym życiu każdego ucznia, żeby była to wiedza umożliwiająca rozwiązywanie problemów z jakimi może się spotkać każdy człowiek, a zdobyte umiejętności i nawyki ułatwiały życie wszystkim. Dlatego trzeba młodym ludziom przekazywać wiedzę aktualną, wyposażać ich w umiejętności uniwersalne.

Środowisko Windows umożliwia realizację programu przedmiotu ogólnokształcącego elementy informatyki lub informatyka na różnych poziomach i w różnym zakresie. Można bowiem wykorzystać systemowy edytor graficzny, systemowy edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny, aby zrealizować program podstawowy, można również wzbogacić tę realizację o wybrane, zaawansowane narzędzia wspomnianych i innych aplikacji, trzeba także nauczać algorytmiki, poprzez eksponowanie poszczególnych kroków i etapów w procesie tworzenia dokumentów. Można także w ramach hasła Programy użytkowe, realizować naukę zaawansowanego programowania wykorzystując do tego celu makrodefinicje tworzone tradycyjne lub przy użyciu wbudowanego edytora VISUAL BASIC.

Powrót